Sijoittajat
 

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Puolivuosikatsaus 2021, 23.7.2021

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä normaalioloissa ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotantoja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit). Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysteräksen ja harkkoraudan, rakenneteräksen ja alumiinin sekä energian, saatavuus kilpailukykyisin hinnoin.

Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuksilla, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden hintojen yleisindeksin muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän. Kaupallisten riskien osalta tulevaisuuden volyymejä voivat heikentää mahdolliset asiakkaan tuotesiirrot hintakilpailullisista syistä.

Componentan voimassa olevat luottolimiitit edellyttävät uusimista seuraavan kerran kesä-marraskuussa 2022. Konserni rahoittaa liiketoimintaansa myös myyntisaamisten ei-sitovilla factoring-järjestelyillä. Factoring-järjestelyiden irtisanominen tai luottolimiittien uusimatta jättäminen voisivat merkittävästi heikentää Componentan likviditeettiä ja vaikuttaa konsernin toiminnan jatkuvuuteen. Konsernin likviditeetti oli kuitenkin katsauskauden lopussa hyvällä tasolla. Sen lisäksi Componenta Oyj:llä on käytettävissä 8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräinen osakemerkintälimiitti yhdysvaltalaiselta sijoittajalta, GCF:ltä.

Johto katsoo toiminnan jatkuvuuteen liittyvän epävarmuuden kuitenkin selvästi vähentyneen emoyhtiön saneerausvelkojen ennenaikaisen maksun johdosta sekä mainitun osakemerkintälimiitin ja luottolimiittisopimusten uusimisen ansiosta. Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan riskeistä on annettu tarkempi kuvaus tämän puolivuosikatsauksen taulukko-osassa.

COVID-19-pandemian vaikutukset

Työntekijöiden terveysturvallisuus on ollut Componentalle erittäin tärkeää COVID-19-pandemian aikana. Componentan ennakoivat toimet henkilöstön terveyden varmistamiseksi ovat minimoineet pandemian vaikutukset, ja konserni on onnistunut palvelemaan asiakkaita, suorittamaan toimitukset sekä pitämään kaikki toiminnot käynnissä ilman merkittäviä ongelmia.

Mikäli pandemian markkinatilanteeseen aiheuttama epävarmuus pitkittyy, voi tällä olla merkittävää vaikutusta Componentan asiakkaiden taloudelliseen tilanteeseen, mikä heijastuu Componentaan luottotappioriskin kasvuna. COVID-19-pandemian negatiiviset seuraukset voivat pitkittyessään aiheuttaa myös riskin yhtiön liikearvon, vaihto-omaisuuden, myyntisaamisten tai käyttöomaisuuden arvonalentumiseen sekä raaka-aineiden saatavuuteen ja siten Componentan ennusteisiin ja johtaa omaisuuserien arvonalentumisiin. Konsernin maksuvalmius on kuitenkin hyvällä tasolla.

COVID-19-pandemiaan liittyen Componenta seuraa tiiviisti viranomaisohjeistuksia, markkinoiden kehitystä ja asiakkaidensa toimintaedellytyksiä ja liiketoiminnan tilannetta sekä sopeuttaa omaa toimintaansa tarvittaessa sen mukaisesti. Henkilöstön mahdolliset sairastumiset ja karanteenit sekä muut Suomen ja muiden valtioiden rajoitteet voivat aiheuttaa haasteita sekä Componentan omaan että yhteistyökumppaneiden liiketoimintaan. Erityisen tärkeänä pandemiatilanteen negatiivisten vaikutusten hallinnassa pidetään rokotusten tehokkuutta ja rokotustavoitteissa pysymistä. Componentalla jatketaan aktiivisesti tarvittavia toimenpiteitä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja pandemian leviämisen estämiseksi. COVID-19-pandemian markkinoilla aikaansaaman epävarmuuden arvioidaan jatkuvan edelleen vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla.