Sijoittajat
 

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Liiketoimintakatsaus 1.1.‒31.3.2023, 5.5.2023

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit).

Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysteräksen ja harkkoraudan, rakenneteräksen, alumiinin ja energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin sekä energian häiriötön saatavuus. Sähköenergian markkinahinnat ovat katsauskaudella säilyneet yhä poikkeuksellisen korkealla tasolla. Venäjän hyökkäyssodan johdosta raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuteen liittyy yhä epävarmuuksia Componentan omassa operatiivisessa toiminnassa. Sen lisäksi asiakkaidemme tiettyjen komponenttien maailmanlaajuiset saatavuushaasteet voivat johtaa loppuasiakkaidemme tehtaiden tuotantohäiriöihin ja näin vaikuttaa Componentan myyntivolyymeihin lyhyellä aikavälillä.

Raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuden varmistamiseksi Componenta ylläpitää aktiivista vuorovaikutusta toimittajiinsa, päivittää jatkuvasti omaa tarve-ennustettaan ja optimoi varastotasojaan pidemmän aikavälin kysyntää vastaavaksi, seuraa toimittajiensa tilannetta sekä markkinassa tapahtuvia muutoksia tiiviisti ja reagoi näihin muutoksiin tarvittaessa.

Componentan arvion mukaan konsernilla ei ole merkittäviä ja välittömiä Venäjään ja Ukrainaan liittyviä riskikeskittymiä asiakkaissa eikä tavarantoimittajissa. Componentalla ei ole omaa toimintaa Venäjällä eikä Ukrainassa. Venäjän hyökkäyssodalla on ollut vaikutusta raaka-aineiden, kuten rakenneteräksen ja harkkoraudan yleiseen hintakehitykseen ja saatavuuteen sekä energian hintakehitykseen. Välillisesti sodalla on ollut vaikutusta Componentan teräsmateriaalien valmistajien ja tukkureiden toimitusketjuihin muun muassa rautamalmin ja kivihiilen hintakehityksen ja saatavuuden kautta.

Sodan jatkuminen voi edelleen vaikuttaa heikentävästi rahoitusmarkkinoihin, myyntivolyymeihin, raaka-aineiden ja energian saatavuuteen ja niiden hintakehitykseen sekä ulkomaisen työvoiman saatavuuteen, mikä tuo epävarmuutta tulevaisuuden ennusteisiin.

Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti indeksoiduin hintasopimuksin, joiden perusteella tuotteiden myyntihintoja päivitetään raaka-aineiden hintamuutoksia vastaaviksi seuraavalle kvartaalille. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän. Kaupallisten riskien osalta tulevaisuuden volyymejä voivat heikentää mahdolliset asiakkaan tuotesiirrot hintakilpailullisista syistä.

Componentan liiketoiminta on riippuvaista tuotantolaitosten, hankinta- ja toimituskanavien ja niihin liittyvien prosessien ja järjestelmien toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta. Tietotekniikan ollessa merkittävässä roolissa Componentan sekä sen toimittajien ja asiakkaiden toiminnassa on tiedon laatu, oikeellisuus ja saatavuus erittäin tärkeää. Tämän vuoksi IT- ja kyberturvallisuusriskit realisoituessaan voivat altistaa Componentan toiminnan häiriöille, tiedon häviämiseen tai vääristymiseen sekä toiminnan keskeytymiseen, mikä osaltaan voi johtaa keskeytyksiin tuotteiden saatavuudessa. Componenta kiinnittää tarkkaa huomiota kyberturvallisuusriskeihin ja seuraa lisäksi toimittajiensa sekä asiakkaidensa tilanteita ja ilmoituksia.

Componenta seuraa jatkuvasti likviditeettiriskiä. Componentan voimassa olevat luottolimiitit edellyttävät uusimista seuraavan kerran marraskuussa 2023. Konserni rahoittaa liiketoimintaansa myös myyntisaamisten factoring-järjestelyillä. Factoring-järjestelyiden tai luottolimiittien irtisanominen tai niiden uusimatta jättäminen voisivat aiheuttaa epävarmuustekijöitä Componentan likividiteettiin ja toiminnan jatkuvuuteen. Epävarmuustekijät ovat kuitenkin mitigoitavissa, eikä toiminnan tulevaan rahoitukseen liity johdon arvion mukaan merkittäviä epävarmuustekijöitä. Lisäksi konsernin likviditeetti oli katsauskauden lopussa hyvällä tasolla. Componenta Oyj:llä oli katsauskauden lopussa myös käyttämättömiä ja sitovia luottositoumuksia 4,0 Me ja 7,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin käyttämätön osuus 8,0 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisesta osakemerkintälimiitistä yhdysvaltalaiselta sijoittajalta GCF:ltä. Lisäksi joulukuussa sovitun 4 miljoonan euron määräisen käyttöpääomalainan toisen ja samalla viimeisen erän nosto määrältään 2 Me tehtiin vuoden 2023 maaliskuussa. Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan riskeistä on annettu tarkempi kuvaus 16.3.2023 julkaistun vuosikatsauksen kohdassa ”Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet”.