Sijoittajat
 

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2022, 4.11.2022

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit).

Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysteräksen ja harkkoraudan, rakenneteräksen, alumiinin ja energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Sähköenergian markkinahinnat ovat katsauskaudella säilyneet yhä poikkeuksellisen korkealla tasolla. COVID-19-pandemian, talouden elpymisen sekä Ukrainan ja Venäjän tilanteen johdosta raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuteen liittyvät epävarmuudet ovat lisääntyneet Componentan omassa operatiivisessa toiminnassa. Sen lisäksi asiakkaidemme tiettyjen komponenttien maailmanlaajuiset saatavuushaasteet voivat johtaa loppuasiakkaidemme tehtaiden tuotantohäiriöihin ja näin vaikuttaa Componentan myyntivolyymeihin lyhyellä aikavälillä. Raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuden varmistamiseksi Componenta ylläpitää aktiivista vuorovaikutusta toimittajiinsa, päivittää jatkuvasti omaa tarve-ennustettaan ja optimoi varastotasojaan pidemmän aikavälin kysyntää vastaavaksi, seuraa toimittajiensa tilannetta sekä markkinassa tapahtuvia muutoksia tiivisti ja reagoi näihin muutoksiin tarvittaessa.

Componentan arvion mukaan konsernilla ei ole merkittäviä ja välittömiä Venäjään ja Ukrainaan

liittyviä riskikeskittymiä asiakkaissa eikä tavarantoimittajissa. Componentalla ei ole omaa toimintaa Venäjällä eikä Ukrainassa. Ukrainan sodalla on ollut vaikutusta raaka-aineiden, kuten rakenneteräksen ja harkkoraudan yleiseen hintakehitykseen ja saatavuuteen sekä energian hintakehitykseen. Välillisesti Ukrainan sodalla on ollut vaikutusta Componentan teräsmateriaalien valmistajien ja tukkureiden toimitusketjuihin muun muassa rautamalmin ja kivihiilen hintakehityksen ja saatavuuden kautta. 

Ukrainan sodan jatkuminen voi edelleen vaikuttaa heikentävästi rahoitusmarkkinoihin, myyntivolyymeihin, raaka-aineiden ja energian saatavuuteen ja niiden hintakehitykseen sekä ulkomaisen työvoiman saatavuuteen, mikä tuo epävarmuutta tulevaisuuden ennusteisiin.

Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuksilla, joiden perusteella tuotteiden myyntihintoja korjataan raaka-aineiden hintojen yleisindeksin muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän. Kaupallisten riskien osalta tulevaisuuden volyymejä voivat heikentää mahdolliset asiakkaan tuotesiirrot hintakilpailullisista syistä.

Componenta seuraa jatkuvasti likviditeettiriskiä. Componentan voimassa olevat luottolimiitit edellyttävät uusimista seuraavan kerran marraskuussa 2023. Konserni rahoittaa liiketoimintaansa myös myyntisaamisten factoring-järjestelyillä. Factoring-järjestelyiden tai luottolimiittien irtisanominen tai niiden uusimatta jättäminen voisivat aiheuttaa epävarmuustekijöitä Componentan likividiteettiin ja toiminnan jatkuvuuteen. Epävarmuustekijät ovat kuitenkin mitigoitavissa, eikä toiminnan tulevaan rahoitukseen liity johdon arvion mukaan merkittäviä epävarmuustekijöitä.

Konsernin likviditeetti oli katsauskauden lopussa hyvällä tasolla. Sen lisäksi Componenta Oyj:llä oli katsauskauden lopussa käyttämättömiä ja sitovia luottositoumuksia 2,0 Me ja 7,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin käyttämätön osuus 8,0 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisesta osakemerkintälimiitistä yhdysvaltalaiselta sijoittajalta GCF:ltä. Componenta-konsernin kaikki saneerausohjelmat ovat päättyneet vuonna 2021.