Sijoittajat

Riskien kuvaukset

 

Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit

Kilpailutilanne ja hintariski

Konsernin toimiala on pääomavaltainen, suhdanneherkkä ja fragmentoitunut. Taloudellisen taantuman pitkittyessä ylikapasiteetti voi lisätä kilpailua ja markkinoiden hintapaineita. Componenta pyrkii hinnoittelemaan tuotteensa kilpailukykyisesti kulloisenkin markkinatilanteen mukaisesti.

Hyödykeriskit

Componenta-konsernin pääraaka-aineen kierrätysmetallin hinnanvaihtelut vaikuttavat konsernin tuotteiden katteisiin. Kierrätysromun hinnannousu siirtyy asiakkaille toimitettaviin tuotteisiin viiveellä ja siksi kierrätysromun hinnannousu pienentää hetkellisesti katteita. Kierrätysromun hinnan laskiessa konsernin katteet vastaavasti paranevat hetkellisesti.

Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuksilla. Componentalla on asiakkaidensa kanssa hintasopimukset, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden hintojen muutoksia vastaavasti.

Konsernin valimoiden ja konepajojen sähkönkulutus aiheuttaa ostetun sähkön spot-hintariskin. Ulkopuolinen asiantuntija toimii Componentan asettamissa puitteissa Componentan hankinta- ja riskipolitiikan mukaisesti. Sähkön hintaa voidaan kiinnittää rullaavasti enintään 36 kuukautta eteenpäin kiinnitysten painopisteen ollessa lyhyessä päässä. Suojauksessa ei käytetä johdannaisia. Ennustetun ja toteutuneen sähkönkulutuksen ero voi vaikuttaa yhtiön tulokseen. Sähkönhinnan muutokset pyritään siirtämään asiakkaille erillisellä sähkölisällä.

Ympäristöön liittyvät riskit

Componenta noudattaa ympäristölainsäädäntöä kaikessa toiminnassaan sekä ISO 14001 -standardia tuotteiden ja toimintojen kehittämisessä. Ympäristölainsäädännön ja -määräysten muutoksista saattaa aiheutua Componentalle lupaehtojen noudattamiseen tai ympäristön puhdistamiseen liittyviä kustannuksia, jotka voivat vaikuttaa konsernin taloudelliseen tulokseen.

Componentan kaikilla yksiköillä on toimivat ISO 14001 -ympäristöjärjestelmät, joiden puitteissa ympäristöön liittyviä asioita kehitetään ja parannetaan. Riskitilanteita pyritään estämään ennakoivan huollon, ohjeistusten sekä rakenteellisten toimenpiteiden avulla.

Toiminnan jatkuvuuteen liittyvät riskit

Toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävät yhtiön ja johdon olettamat epävarmuudet liittyvät konsernin yhtiöiden kykyyn suoriutua saneerausohjelman mukaisista saneerausvelkojen maksuista. Johto on yhtiöiden kassavirtaennusteita ja tulevaa likviditeettitilannetta analysoidessaan tehnyt arvioita yhtiöiden tulevista myynnin volyymeista ja liikevaihdoista, käyttökatteista, investoinneista sekä käyttöpääomatarpeista. Näihin arvioihin liittyy epävarmuutta. Saneerausohjelmista johtuvien rajoitteiden vuoksi Componenta arvioi, että sillä on vain rajallinen mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten se pystyy siirtämään konserniyhtiöiden välillä likvidejä varoja (kuten tytäryhtiöiden mahdollisuus jakaa varojaan osinkojen, konserniavustusten muodossa tai varojen lainaus konserniyhtiöiden välillä) ja minkälaista uutta rahoitusta se voi hankkia.

Liiketoimintaan liittyvät riskit

Asiakasriskit

Componentalla on isoja asiakkaita, joiden merkitys konsernin liiketoiminnalle on suuri. Asiakkaiden menetyksiä tapahtuu harvoin, sillä toimittajan vaihtamiseen liittyvät kustannukset ovat korkeat johtuen lähinnä tuotteiden ylösajoon sekä työkalujen ja mallien valmistukseen liittyvistä kustannuksista sekä laaturiskeistä.

Componentan mahdolliset käyttöpääoman saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit saattavat heikentää tulevan uuskaupan volyymeja ja pienentää asiakkaiden tulevaisuudessa antamia uusia tuotteita koskevia tilauksia päättyvien tuotteiden tilalle. Volyymejä voivat heikentää myös mahdolliset asiakasmenetykset kaupallisista syistä.

Toimittajariskit

Componentan liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysmetallin ja harkkoraudan sekä energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuksilla asiakkaiden kanssa, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden hintojen muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän. Kriittiset raaka-aineet pyritään hankkimaan vähintään kahdelta toimittajalta toimitusriskin vähentämiseksi.

Tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit

Componenta pyrkii tunnistamaan, mittaamaan ja valvomaan erityyppisiä riskejä hyvin suunnitelluilla ja järjestelmällisesti toteutetuilla menetelmillä. Componenta käsittelee tuotannonkeskeytyksiin liittyviä asioita yhdessä vakuutusyhtiöiden kanssa ja keskeytysriskeihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.

Työmarkkinahäiriöt

Työmarkkinahäiriöt ovat riskitekijöitä, sillä ne voivat aiheuttaa tuotantohäiriöitä ja siten vaikuttaa toimitustäsmällisyyteen ja konsernin liiketoimintaan.

Sopimus- ja tuotevastuuriskit

Konserni on vahingonkorvausvastuussa valmistamiensa, toimittamiensa ja edustamiensa tuotteiden aiheuttamista vahingoista. Näihin riskeihin on konsernissa varauduttu asianmukaisin vakuutuksin, joiden tarkoituksena on kattaa edellä mainittuihin vahinkoihin liittyvät riskit.

Componentalla on myös sopimuksia, joissa yhtiö vastaa myös tuotteidensa aiheuttamista välillisistä vahingoista. Näissä sopimuksissa on pääsääntöisesti vastuunrajoitus, jonka puitteissa välilliset vahingot on pyritty kattamaan asianmukaisin vakuutuksin. Yhtiö pyrkii hallinnoimaan tuotevastuuriskejä myyntisopimusehdoilla.

Henkilöstöriskit

Componentan liiketoimintojen menestyksekäs toteuttaminen ja kilpailukyvyn säilyttäminen ovat riippuvaisia osaavan henkilöstön pysymisestä yhtiön palveluksessa. Componentan tarkoituksena on luoda työympäristö, jossa työntekijät voivat kehittyä ja johon he voivat sitoutua, sekä tarjota heille kilpailukykyiset edut. Componentan henkilöstöpolitiikka huomioi sosiaalisen ja eettisen vastuun sekä ihmisoikeudet.

Tietoturvariskit

Tukeakseen Componentan liiketoimintaprosesseja ja päätöksentekoa informaation pitää olla luotettavaa ja helposti saatavilla. Lisäksi informaatiojärjestelmien on oltava riittävällä tavalla suojattuja ja varmistettuja informaatiovuotojen ehkäisemiseksi. Liiketoimintasovellusten, IT-infrastruktuurin ja IT-prosessien yhtenäistäminen on tärkeä kulmakivi IT-riskien hallinnassa. Näiden toimenpiteiden menestyksekäs hoitaminen lieventää niin sisäiseen valvontaan kuin taloudelliseen raportointiinkin liittyviä riskejä.

Rahoitusriskit

Componenta-konsernin liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä hallitaan Componentan hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Tavoitteena on suojata konsernia rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta muutoksilta ja siten turvata omalta osaltaan konsernin tuloskehitys ja taloudellinen asema. Rahoitusriskien määrää pyritään rajoittamaan hyväksyttävälle tasolle käyttämämällä tavanomaisia markkinoilla saatavilla olevia rahoitusinstrumentteja.  Rahoitusriskien hallinta pyritään keskittämään konsernin rahoitusosastolle. Saneerausohjelmista johtuen myös esimerkiksi rahoituksen tai valuuttariskien suojaamisen paikallinen sopiminen tytäryhtiöissä voi olla mahdollista konsernin hyväksymillä ehdoilla.

Rahoitus- ja maksuvalmiusriskit

Lähitulevaisuudessa Componenta-konsernin rahoitus- ja maksuvalmiusriskit liittyvät meneillään olevien yrityssaneerausohjelmien toteutukseen. Konsernin kyky jatkaa toimintaansa riippuu siitä, että konserniyhtiöt Suomessa ja Ruotsissa kykenevät suoriutumaan hyväksyttyjen saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Oleellinen riski saneerausohjelmien toteuttamiselle on käyttöpääoman riittävyys, koska konserniyhtiöillä on tällä hetkellä rajalliset mahdollisuudet saada ulkopuolista rahoitusta.

Valuuttariski

Componentan hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaan valuuttariski jaetaan valuuttamääräisistä tuloista ja menoista johtuvaan transaktioriskiin ja valuuttamääräisistä oman pääoman ehtoisista sijoituksista ja tuloksesta johtuvaan translaatioriskiin.

Transaktiopositioon lasketaan taseessa olevat valuuttamääräiset myyntisaamiset ja ostovelat sekä suurella todennäköisyydellä tulevaisuudessa toteutuvat valuuttamääräiset kassavirrat. Tulevaisuuden aikaväli on normaalisti 1-6 kuukautta, mutta sitä voidaan pidentää tarvittaessa 12 kuukauteen. Nämä muodostavat transaktioposition osuuden, jonka muutokset vaikuttavat liikevoittoon. Erillisenä tästä positiosta tarkastellaan niitä transaktioposition eriä, joiden valuuttakurssimuutoksista aiheutuvat tulosvaikutukset kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin kuten valuuttamääräiset rahat ja pankkisaamiset sekä konsernin sisäiset ja ulkoiset valuuttalainat ja lainasaamiset.        

Translaatiopositio määritellään konsernin niiden ulkomaisten tytär- ja osakkuusyritysten omien pääomien ja kertyneiden voittojen perusteella, joiden toimintavaluuttana on muu kuin euro. Translaatioriskin osalta konsernin oman pääoman riskit liittyvät Ruotsin tytäryhtiöön, kun sen paikallisessa valuutassa oleva oma pääoma muutetaan euroiksi.

Suojautumisessa valuuttakurssien muutoksilta käytetään valuuttalainoja ja -talletuksia sekä muita luonnollisia suojaussuhteita. Lisäksi voidaan käyttää tavanomaisia johdannaisinstrumentteja kuten valuuttatermiinejä ja -optioita, joiden hinnoittelu markkinoilla on luotettavaa. Valuuttajohdannaisten maturiteetti on alle vuoden. Saneerausmenettelyistä johtuen yhtiö ei tällä hetkellä saa tarvittavia limiittejä suojaavien johdannaisten solmimista varten.

Valuuttariskin kannalta merkittävin valuutta on Ruotsin kruunu.   

Korkoriski

Konsernin käyvän arvon ja rahavirran korkoriski kohdistuu lähinnä konsernin lainasalkkuun ja leasingsopimuksiin. Korkoriskiä syntyy, kun markkinakorkojen ja korkomarginaalien muutokset vaikuttavat rahoituskuluihin ja tuottoihin. Korkoriskejä hallitaan tasapainottamalla kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten lainojen ja sijoitusten välistä suhdetta ja juoksuaikaa. Lisäksi voidaan käyttää johdannaisinstrumentteja, kuten koronvaihtosopimuksia.

Luottoriski

Kukin konserniyhtiö vastaa ensisijaisesti omiin asiakassaataviinsa liittyvistä luottoriskeistä. Konsernin rahoitus ohjeistaa ja valvoo luottoriskien hallintaa, arvioi asiakkaiden luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua maksuvelvoitteistaan. Asiakassaatavien perintää toteutetaan konsernin perintäpolitiikan mukaisesti.

Yksityiskohtaisempaa tietoa rahoitusriskien hallinnasta löytyy Componentan tilinpäätöksestä.