Sijoittajat

Componenta Oyj:n Merkintäetuoikeusanti
20.11.-4.12.2020


 

Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtajalta

”Tämän osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Componentan taloudellista asemaa, mikä puolestaan antaa mahdollisuuden neuvotella konsernin emoyhtiön saneerausvelkojen ennenaikaisesta maksamisesta. Otamme nyt selkeän askeleen eteenpäin. Taloudellisen aseman vahvistaminen luo uskottavan pohjan etenkin asiakkaidemme päätöksenteon tueksi ja vaikuttaa siten myönteisesti tavoitteidemme saavuttamiseen.”
 

Sami Sivuranta
Toimitusjohtaja
Componenta Oyj

 

Merkintäetuoikeusanti 20.11.-4.12.2020

Componenta Oyj:n 29.10.2020 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutukseen perustuen yhtiön hallitus päätti 13.11.2020  merkintäetuoikeuden mukaisesta osakeannista, jossa Componenta tarjosi merkittäväksi enintään 237 269 224 yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) ensisijaisesti yhtiön osakkeenomistajille merkintäetuoikeutensa perusteella ja toissijaisesti osakkeenomistajille ja muille sijoittajille (”Osakeanti”). Kunkin uuden osakkeen merkintähinta oli 0,04 euroa (”Merkintähinta”).

Componenta tavoitteli merkintäetuoikeusannilla noin 9,5 miljoonan euron bruttovaroja, ennen kuluja. Merkintäetuoikeusannilla kerättävillä varoilla vahvistetaan Componentan taloudellista asemaa. Lisäksi tarkoituksena on aloittaa neuvottelut Componentan saneerausvelkojien kanssa emoyhtiön saneerausvelkojen ennenaikaisesta maksamisesta, joka voisi tapahtua vuoden 2021 alussa. 

Alla merkintäetuoikeusannin yksityiskohdat.


Osakeanti lyhyesti

 • Componenta pyrkii keräämään Osakeannilla noin 9,5 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi enintään 237 269 224 Uutta Osaketta. 
 • Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta Osakeannin seurauksena nykyisestä 237 269 224 osakkeesta enintään 474 538 448 osakkeeseen. 
 • Uudet Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi heidän olemassa olevien Osakkeiden osakeomistuksen suhteessa. Componentan osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 17.11.2020 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen olemassa olevien osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Yhtiön osakasluetteloon, saa yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) olemassa olevaa osaketta kohden (”Merkintäoikeus”). Ensimmäinen kaupankäyntipäivä osakkeilla ilman Merkintäoikeuksia on 16.11.2020.
 • Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 18.11.2020. 
 • Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään yhtä (1) Merkintäoikeutta kohden yhden (1) Uuden Osakkeen (”Ensisijainen Merkintä”). 
 • Merkintähinta on 0,04 euroa Uudelta Osakkeelta. 
 • Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 20.11.2020 klo 10.00 ja päättyy 4.12.2020 klo 16.30 Suomen aikaa (”Merkintäaika”). 
 • Merkintäoikeuksien odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalla 20.11.2020 klo 10.00 ja 30.11.2020 klo 18.30 välisenä aikana Suomen aikaa. 
 • Yhtiö on saanut Joensuun Kauppa ja Kone Oy:ltä, Etra Capital Oy:ltä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutarilta, Gösta Serlachiuksen Taidesäätiöltä, Juhani Lemmetiltä, Suotuuli Oy:ltä ja Siementila Suokas Oy:ltä sitoumukset osallistua Osakeantiin vähintään omistusosuutensa mukaisella osuudella. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman merkintäsitoumus on ehdollinen sille, että sillä ei ole velvollisuutta merkitä Uusia Osakkeita siten, että sen omistusosuus Yhtiössä nousisi 5,0 prosenttiin Yhtiön kaikista osakkeista Osakeannin jälkeen. Merkintäsitoumukset edustavat yhteensä noin 29 prosenttia Uusista Osakkeista, olettaen että kaikki Osakeannissa tarjottavat Uudet Osakkeet merkitään.
 • Osakeannin pääjärjestäjänä toimii UB Securities Oy (”Pääjärjestäjä”).
 

Toimintaohjeet

Componenta Oyj:n osakkeenomistajana saat arvo-osuustilillesi automaattisesti jokaista täsmäytyspäivänä 17.11.2020 omistamaasi Componenta Oyj:n osaketta kohden yhden Merkintäoikeuden. Yhdellä Merkintäoikeudella saa merkitä yhden osakkeen. Merkintähinta on 0,04 euroa osakkeelta ja se maksetaan merkittäessä. 

Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan tai muun sijoittajan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

 

 

Tiedotteet:

 

Materiaalit: 

 

 

Lisätiedot: 

 • Merkinnän tekemiseen tai merkintäoikeuksien kaupankäyntiin liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä omaan tilin-  tai omaisuudenhoitajaasi.


Kysymyksiä ja vastauksia:

Mikä on Componentan merkintäoikeusannin tavoite ja mihin kerättävät varat käytetään? 
Componenta pyrkii hankkimaan merkintäetuoikeusannilla noin 9,5 miljoonan euron bruttovarat ennen kuluja tarjoamalla enintään 237 269 224 Uutta Osaketta merkittäväksi. 

Merkintäetuoikeusannilla kerättävillä varoilla vahvistetaan Componentan taloudellista asemaa. Lisäksi yhtiön tarkoituksena on aloittaa neuvottelut saneerausvelkojien kanssa emoyhtiön saneerausvelkojen ennenaikaisesta maksamisesta, joka voisi tapahtua vuoden 2021 alussa. 

Ovatko Componentan osakkeenomistajat sitoutuneet ennalta merkintäoikeusantiin?
Yhtiö on saanut Joensuun Kauppa ja Kone Oy:ltä, Etra Capital Oy:ltä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutarilta, Gösta Serlachiuksen Taidesäätiöltä, Juhani Lemmetiltä, Suotuuli Oy:ltä ja Siementila Suokas Oy:ltä sitoumukset osallistua Osakeantiin vähintään omistusosuutensa mukaisella osuudella. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman merkintäsitoumus on ehdollinen sille, että sillä ei ole velvollisuutta merkitä Uusia Osakkeita siten, että sen omistusosuus Yhtiössä nousisi 5,0 prosenttiin Yhtiön kaikista osakkeista Osakeannin jälkeen. Merkintäsitoumukset edustavat yhteensä noin 29 prosenttia Uusista Osakkeista, olettaen että kaikki Osakeannissa tarjottavat Uudet Osakkeet merkitään.

Kenellä on oikeus osallistua merkintäoikeusantiin?
Componenta Oyj:n nykyisillä osakkeenomistajilla on ensisijainen oikeus merkitä Uusia Osakkeita merkintäoikeuksilla, joita tarjotaan heille samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat Componenta Oyj:n osakkeita.

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä Merkintäoikeuksien perusteella Ensisijaisessa Merkinnässä, Componentan osakkeenomistajalla ja muulla sijoittajalla on ilman Merkintäoikeutta oikeus merkitä sellaisia Uusia Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisessa Merkinnässä. Tätä kutsutaan toissijaiseksi merkinnäksi. 

Mikä on osakkeen merkintähinta?
Merkintähinta on 0,04 euroa uudelta osakkeelta.

Mikä on osakeannin merkintäaika?
Uusien Osakkeiden Merkintäaika alkaa 20.11.2020 klo 10.00 ja päättyy 4.12.2020 klo 16.30 Suomen aikaa.

Miten osakkeiden merkitseminen merkintäoikeuksilla käytännössä tapahtuu?
Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin Täsmäytyspäivänä 17.11.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen olemassa olevien Osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) olemassa olevaa Osaketta kohden.

Esimerkki osakkeiden merkitsemisestä: Omistat 1000 Componentan osaketta. Saat näillä 1000 Merkintäoikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään 1000 Uutta Osaketta. Maksat 0,04 euroa yhden Uuden Osakkeen merkinnästä eli yhteensä 40 euroa. Omistat osakeannin jälkeen 2000 Componentan osaketta.

Osakeantiin osallistuaksesi sinun on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajasi tai omaisuudenhoitajasi antamien ohjeiden mukaisesti. Osakeannissa merkittävien Uusien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä Pääjärjestäjän tai tilinhoitajan tai omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintäoikeuksien haltija, joka ei saa merkintäohjeita omalta tilinhoitajaltaan, voi ottaa yhteyttä Pääjärjestäjään.

 Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 18.11.2020.

Voiko merkintäoikeuksia myydä tai ostaa?
Merkintäoikeuksia voi myydä tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoimeksiannon omalle arvo-osuustilin hoitajalle tai arvopaperivälittäjälle  Merkintäoikeuksien odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 20.11.2020 klo 10.00 ja 30.11.2020 klo 18.30 välisenä aikana Suomen aikaa. Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä määräytyy markkinaehtoisesti.

Tilinhoitajayhteisöt, omaisuudenhoitajat ja arvopaperinvälittäjät saattavat periä merkintäoikeuksia koskevista toimeksiannoista ja toimenpiteistä palveluhinnastonsa mukaisen palkkion.

Mitä tapahtuu, jos en käytä merkintäoikeuttani?
Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 4.12.2020 klo 16.30 Suomen aikaa ja ne poistetaan haltijoiden arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta. Jotta Merkintäoikeuksien haltija ei menetä Merkintäoikeuksien arvoa, hänen tulee joko merkitä Uusia Osakkeita näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tai myydä käyttämättömät Merkintäoikeudet viimeistään Merkintäoikeuksien viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.11.2020.