Sijoittajat
 

Liiketoimintakatsaus 1.1. - 31.3.2021, 7.5.2021

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

 Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä normaalioloissa ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotantoja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit). 

 Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysteräksen, ja harkkoraudan, rakenneteräksen ja alumiinin sekä energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuksilla, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden hintojen yleisindeksin muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän.

 Componentan mahdolliset käyttöpääoman saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit saattavat heikentää tulevan uuskaupan volyymeja ja pienentää asiakkaiden tulevaisuudessa antamia uusia tuotteita koskevia tilauksia päättyvien tuotteiden tilalle. Volyymejä voivat heikentää myös mahdolliset asiakkaan tuotesiirrot hintakilpailullisista syistä.

 Componentan voimassa olevat luottolimiitit edellyttävät uusimista seuraavan kerran marraskuun 2021 lopussa. Konserni rahoittaa liiketoimintaansa myös myyntisaamisten ei-sitovilla factoring-järjestelyillä. Factoring-järjestelyiden irtisanominen tai luottolimiittien uusimatta jättäminen voisi merkittävästi heikentää Componentan likviditeettiä. Konsernin likviditeetti oli kuitenkin katsauskauden lopussa

COVID-19-pandemian vaikutukset 

 Työntekijöiden terveys ja turvallisuus ovat olleet Componentalle erittäin tärkeitä COVID-19-pandemian aikana. Componentan ennakoivat toimet henkilöstön terveyden varmistamiseksi ovat minimoineet pandemian vaikutukset, ja konserni on onnistunut palvelemaan asiakkaita, suorittamaan toimitukset sekä pitämään kaikki toiminnot käynnissä ilman merkittäviä ongelmia. 

 Mikäli heikko taloustilanne pitkittyy pandemian vuoksi, voi tällä olla merkittävää vaikutusta Componentan asiakkaiden taloudelliseen tilanteeseen, mikä heijastuu Componentaan luottotappioriskin kasvuna. COVID-19-pandemian negatiiviset seuraukset voivat pitkittyessään aiheuttaa myös riskin yhtiön liikearvon, vaihto-omaisuuden, myyntisaamisten tai käyttöomaisuuden arvonalentumisesta. 

 COVID-19-pandemiaan liittyen Componenta seuraa tiiviisti viranomaisohjeistuksia markkinoiden kehitystä ja asiakkaidensa toimintaedellytyksiä ja liiketoiminnan tilannetta sekä sopeuttaa omaa toimintaansa sen mukaisesti. Henkilöstön mahdolliset sairastumiset ja karanteenit sekä muut Suomen ja muiden valtioiden rajoitteet voivat aiheuttaa haasteita sekä Componentan omaan, että yhteistyökumppaneiden liiketoimintaan. Erityisen tärkeänä pandemiatilanteen negatiivisten vaikutusten hallinnassa pidetään rokotusten tehokkuutta ja rokotetavoitteissa pysymistä. Componentalla jatketaan aktiivisesti tarvittavia toimenpiteitä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja pandemian leviämisen estämiseksi. COVID-19-pandemian aikaansaama epävarmuus markkinoilla jatkuu edelleen vuonna 2021. 

 

Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2020, 26.2.2021

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä normaalioloissa ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit(asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotantoja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit).

Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysteräksen, ja harkkoraudan, rakenneteräksen ja alumiinin sekä energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuksilla, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden hintojen yleisindeksin muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän.

Componentan mahdolliset käyttöpääoman saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit saattavat heikentää tulevan  uuskaupan volyymeja ja pienentää asiakkaiden tulevaisuudessa antamia uusia tuotteita koskevia tilauksia päättyvien tuotteiden tilalle. Volyymejä voivat heikentää myös mahdolliset asiakkaan tuotesiirrot hintakilpailullisista syistä.

Componentan voimassa olevat luottolimiitit edellyttävät uusimista seuraavan kerran marraskuun 2021 lopussa. Konserni rahoittaa liiketoimintaansa myös myyntisaamisten ei-sitovilla factoring-järjestelyillä. Factoring-järjestelyiden irtisanominen tai luottolimiittien uusimatta jättäminen voisi merkittävästi heikentää Componentan likviditeettiä. Konsernin likviditeetti oli kuitenkin tilinpäätöshetkellä hyvällä tasolla, mikä helpottaa tilanteen hallinnassa.

Toiminnan jatkuvuuden kannalta johto arvioi Componenta Castings Oy:n suoriutumista saneerausohjelman mukaisista maksusuorituksista yhdeksi merkittävimmäksi epävarmuustekijäksi. Riski saneerausohjelman toteuttamiselle on myös käyttöpääoman riittävyys, sillä pääasiakkaat tukevat Componentaa normaalia lyhyemmillä myynnin maksuehdoilla ja koska ulkopuolista rahoitusta on rajoitetusti saatavilla. Lisäksi toiminnan jatkuvuuteen vaikuttaa Componentan onnistuminen myyntivolyymien kasvattamisessa COVID-19-pandemian aiheuttamista riskeistä huolimatta. Lisäksi epävarmuutta sisältyy yhtiöiden tulevia myynnin volyymeja ja liikevaihtoa, käyttökatteita, investointeja sekä käyttöpääomatarpeita koskeviin arvioihin, joita johto tehnyt analysoidessaan yhtiöiden seuraavan 12 kuukauden kassavirtaennusteita ja tulevaa likviditeettitilannetta.

Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan riskeistä on annettu tarkempi kuvaus tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.


Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2020, 6.11.2020

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä normaalioloissa ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asia­­kas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit). 

COVID-19-pandemiaan liittyen Componenta seuraa tiiviisti markkinoiden kehitystä ja asiakkaidensa tilannetta sekä sopeuttaa omaa toimintaansa sen mukaisesti. Pandemian arvioidaan vaikuttavan viimeisellä vuosineljänneksellä jonkin verran negatiivisesti Componentan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. 

Componenta on jo sopeuttanut toimintaansa muun muassa siirtämällä veroihin ja eläkkeisiin liittyviä maksuja verottajan ja eläkeyhtiöiden mahdollistamien maksuhelpotusten mukaisesti sekä lomauttamalla henkilöstöä ja sopimalla saneerausvelkojen maksujen lykkäämisestä Componenta Castings Oy:n merkittävien velkojien kanssa. Componentalle on myös myönnetty kesäkuussa ja elokuussa 2020 Business Finlandin kehitysrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteessa yhteensä noin 0,2 Me ja syyskuussa 2020 Valtiokonttorin kustannustukea 0,2 Me. Lisäksi Componenta sopi 22.4.2020 uudesta 2,0 Me määräisestä luottolimiitistä. Componentan voimassa olevat luottolimiitit edellyttävät uusimista seuraavan kerran marraskuun 2021 lopussa. Konserni rahoittaa liiketoimintaansa myös myyntisaamisten ei-sitovilla factoring-järjestelyillä. Factoring-järjestelyiden irtisanominen tai luottolimiittien uusimatta jättäminen voisi aiheuttaa merkittävää epävarmuutta Componenta likviditeettiin. Konsernin likviditeetti on kuitenkin parantunut vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen, mikä helpottaa konsernia tilanteen hallinnassa.

Mikäli heikko taloustilanne pitkittyy pandemian vuoksi, voi tällä olla merkittävää vaikutusta Componentan asiakkaiden taloudelliseen tilanteeseen, mikä heijastuu Componentaan luottotappioriskin kasvuna. COVID-19-pandemian negatiiviset seuraukset voivat pitkittyessään aiheuttaa myös riskin yhtiön liikearvon, vaihto-omaisuuden, myyntisaamisten tai käyttöomaisuuden arvonalentumisesta. Johto on arvioinut myyntisaamisten[1] tilannetta sekä vaihto-omaisuuden että käyttöomaisuuden arvostusta, eikä arvioinnin perusteella ole kirjattu merkittäviä arvonalentumisia. Johto on suorittanut myös liikearvon arvonalentumisen viitteiden arvioinnin osana kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsauksen laatimista, jonka perusteella ei ole kirjattu arvonalentumista liikearvoon. Näihin arvioihin ja oletuksiin liittyy riskiä ja epävarmuutta, ja näin ollen on mahdollista, että olosuhteiden, erityisesti COVID-19-tilanteen pitkittyessä johdon arviot ja ennusteet muuttuvat, mikä voi vaikuttaa omaisuuserien kerrytettävissä olevaan rahamäärään.

Componentan toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät riskit ja epävarmuudet liittyvät Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n kykyyn suoriutua saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan riskeistä on annettu tarkempi kuvaus yhtiön 17.3.2020 julkistetussa tilinpäätöksessä sekä 24.7.2020 julkistetussa puolivuosi-katsauksessa.

[1] Erääntyneiden myyntisaamisten määrä on tavanomaisella tasolla ottaen huomioon sen, että konsernin asiakkaille myöntämät maksuehdot ovat lyhyitä. Myyntisaamisten kokonaismäärää pienentää konsernin käytössä oleva factoring-rahoitus, joka kattaa osan myyntisaamisista.


Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020, 24.7.2020

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä normaalioloissa ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asia­­kas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit). 

COVID-19-pandemiaan liittyen Componenta seuraa tiiviisti markkinoiden kehitystä ja asiakkaidensa tilannetta ja sopeuttaa omaa toimintaansa sen mukaisesti. Pandemian arvioidaan vaikuttavan toisella vuosipuoliskolla jonkin verran negatiivisesti Componentan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Componenta on jo sopeuttanut toimintaansa muun muassa siirtämällä veroihin ja eläkkeisiin liittyviä maksuja verottajan ja eläkeyhtiöiden mahdollistamien maksuhelpotusten mukaisesti sekä lomauttamalla henkilöstöä ja sopimalla saneerausvelkojen maksujen lykkäämisestä Componenta Castings Oy:n merkittävien velkojien kanssa.  Componenta on myös sopinut 22.4.2020 uudesta 2,0 Me määräisestä luottolimiittitistä. Componentalle on myös myönnetty kesäkuussa 2020 Business Finlandin kehitysrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteessa 0,1 Me. 

Mikäli heikko taloustilanne pitkittyy pandemian vuoksi, voi tällä olla merkittävää vaikutusta Componentan asiakkaiden taloudelliseen tilanteeseen, joka heijastuu Componentaan luottotappioriskin kasvuna. Pitkittynyt tilanne voisi myös vaikuttaa Componentan ennusteisiin ja johtaa omaisuuserien arvonalentumisiin. Konsernin maksuvalmius on kuitenkin parantunut vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen, mikä helpottaa konsernia tilanteen hallinnassa. 

Componentan toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät riskit ja epävarmuudet liittyvät Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n kykyyn suoriutua saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan riskeistä on annettu tarkempi kuvaus 24.7.2020 julkaistun puolivuosikatsauksen taulukko-osassa. Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2020, 8.5.2020

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä normaalioloissa ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asia­­kas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit). 

COVID-19 -pandemiaan liittyen Componenta seuraa tiiviisti markkinoiden kehitystä ja asiakkaidensa tilannetta ja sopeuttaa omaa toimintaansa sen mukaisesti. Pandemian arvioidaan vaikuttavan ainakin toisella kvartaalilla jonkin verran negatiivisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Sopeutustoimiin on jo ryhdytty muun muassa siirtämällä veroihin ja eläkkeisiin liittyviä maksuja verottajan ja eläkeyhtiöiden mahdollistamien maksuhelpotusten mukaisesti sekä lomauttamalla henkilöstöä ja sopimalla saneerausvelkojen maksujen lykkäämisestä Componenta Castings Oy:n merkittävien velkojien kanssa. Konsernin maksuvalmius on parantunut tilinpäätöksen jälkeen, mikä helpottaa konsernia tilanteen hallinnassa. Lisäksi Componenta on sopinut katsauskauden päättymisen jälkeen uudesta 2,0 Me määräisestä luottolimiitistä.

Componentan toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät riskit ja epävarmuudet liittyvät Componenta Oyj:n ja Componenta Castings Oy:n kykyyn suoriutua saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan riskeistä on annettu tarkempi kuvaus yhtiön 17.3.2020 julkistetussa tilinpäätöksessä.


Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019, 28.2.2020

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit
 (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit).

Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysteräksen ja harkkoraudan sekä energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuksilla, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden hintojen muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän.

Componentan mahdolliset käyttöpääoman saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit saattavat heikentää tulevan uuskaupan volyymeja ja pienentää asiakkaiden tulevaisuudessa antamia uusia tuotteita koskevia tilauksia päättyvien tuotteiden tilalle. Volyymejä voivat heikentää myös mahdolliset asiakasmenetykset kaupallisista syistä.

Toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät yhtiön ja johdon arviot ja olettamat sekä epävarmuudet ovat seuraavat: 

 • Componenta Oyj ja Componenta Castings Oy kykenevät suoriutumaan saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Oleellinen riski saneerausohjelmien toteuttamiselle on käyttöpääoman riittävyys, sillä pääasiakkaat tukevat Componentaa normaalia lyhyemmillä myynnin maksuehdoilla ja koska saneerauksessa olevilla konserniyhtiöillä ei ole tällä hetkellä saatavilla ulkopuolista rahoitusta.
 • Componenta Castings Oy onnistuu osittain korvaamaan Componenta Främmestad AB:n konkurssin myötä laskenutta volyymiä uusilla tilauksilla nykyisiltä ja uusilta asiakkailta sekä sopeutustoimenpiteiden onnistuminen erityisesti Porin valimolla.
   
 • Johto on yhtiöiden seuraavan 12 kuukauden kassavirtaennusteita ja tulevaa likviditeettitilannetta analysoidessaan tehnyt arvioita yhtiöiden tulevista myynnin volyymeista ja liikevaihdoista, käyttökatteista, investoinneista sekä käyttöpääomatarpeista.

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2019, 15.11.2019

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit).

Componentan toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät riskit ja epävarmuudet liittyvät Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n kykyyn suoriutua saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan riskeistä on annettu tarkempi kuvaus yhtiön 12.4.2019 julkistetussa tilinpäätöksessä.

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2019, 2.8.2019

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailu-, tilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön ­liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (­asiakas-,­ toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessi­riskit,­ työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja ­tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät ­riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit). Suojautumisessa valuuttakurssien muutoksilta käytetään valuutta­lainoja ja -talletuksia sekä muita ­luonnollisia suojaussuhteita. Saneerausmenettelyistä johtuen yhtiö ei tällä hetkellä saa tarvittavia limiittejä suojaavien johdannaisten solmimista varten.

Componentan toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät riskit ja epävarmuudet liittyvät Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n kykyyn suoriutua saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Componenta Främmestad AB sopeuttaa toimintaa vastaamaan alentuneita toimitusmääriä ja käy sopimusneuvotteluja asiakkaiden kanssa. Jos sopeutustoimilla ja sopimusneuvotteluilla ei saavuteta riittävää kannattavuutta, vaarantuu Componenta Främmestad AB:n toiminnan jatkuvuus. Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyviä epävarmuustekijöitä sekä muita liiketoiminnan riskejä on kuvattu tämän puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteissa sekä 12.4.2019 julkaistussa tilinpäätöksessä vuodelta 2018.

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2019, 16.05.2019

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailu-, tilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit). Suojautumisessa valuuttakurssien muutoksilta käytetään valuuttalainoja ja -talletuksia sekä muita luonnollisia suojaussuhteita. Saneerausmenettelyistä johtuen yhtiö ei tällä hetkellä saa tarvittavia limiittejä suojaavien johdannaisten solmimista varten.

Componentan toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät riskit ja epävarmuudet liittyvät Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n kykyyn suoriutua saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan riskeistä on annettu tarkempi kuvaus yhtiön 12.4.2019 julkistetussa tilinpäätöksessä.

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018, 22.3.2019

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit). Suojautumisessa valuuttakurssien muutoksilta käytetään valuuttalainoja ja -talletuksia sekä muita luonnollisia suojaussuhteita. Saneerausmenettelyistä johtuen yhtiö ei tällä hetkellä saa tarvittavia limiittejä suojaavien johdannaisten solmimista varten.

Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysteräksen ja harkkoraudan sekä energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuksilla, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden hintojen muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän.

Componentan mahdolliset käyttöpääoman saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit saattavat heikentää tulevan uuskaupan volyymeja ja pienentää asiakkaiden tulevaisuudessa antamia uusia tuotteita koskevia tilauksia päättyvien tuotteiden tilalle. Volyymejä voivat heikentää myös mahdolliset asiakasmenetykset kaupallisista syistä.

Toiminnan jatkuvuuden kannalta saneerausmenettelyihin liittyvät merkittävimmät riskit ja epävarmuudet ovat seuraavat:

 • Componenta Oyj ja Componenta Finland Oy kykenevät suoriutumaan saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista, jotka alkavat toukokuussa 2019. Oleellinen riski saneerausohjelmien onnistumiselle on käyttöpääoman riittävyys, sillä pääasiakkaat tukevat Componentaa normaalia lyhyemmillä myynnin maksuehdoilla ja koska konserniyhtiöillä ei ole tällä hetkellä saatavilla ulkopuolista rahoitusta.

 • Componenta Främmestad AB:n toimintamallin muutoksen tavoitteena on sitoutuneen käyttöpääoman ja käyttöpääomatarpeen rakenteellinen pienentäminen. Toimintamallin muuttamiseen sisältyy riski, että ennustetut myyntivolyymit ja katetasot eivät toteudu, jos kyseiset asiakkaat siirtävät työt kilpailijoille.

 • Johto on yhtiöiden seuraavan 12 kuukauden kassavirtaennusteita ja tulevaa likviditeettitilannetta analysoidessaan tehnyt arvioita yhtiöiden tulevista myynnin volyymeista ja liikevaihdoista, käyttökatteista, investoinneista sekä käyttöpääomatarpeista.

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2018, 13.11.2018

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailu-, tilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit). Suojautumisessa valuuttakurssien muutoksilta käytetään valuuttalainoja ja -talletuksia sekä muita luonnollisia suojaussuhteita. Saneerausmenettelyistä johtuen yhtiö ei tällä hetkellä saa tarvittavia limiittejä suojaavien johdannaisten solmimista varten. Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan riskeistä on annettu tarkempi kuvaus yhtiön 30.4.2018 julkistetussa tilinpäätöksessä.

Componentan toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät riskit ja epävarmuudet liittyvät Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n kykyyn suoriutua saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Oleellinen riski saneerausohjelmien toteuttamiselle on käyttöpääoman riittävyys, sillä pääasiakkaat tukevat Componentaa normaalia lyhyemmillä myynnin maksuehdoilla ja koska konserniyhtiöillä ei ole tällä hetkellä saatavilla ulkopuolista rahoitusta. Componenta Främmestad AB:n toimintamallin muutos tähtää sitoutuneen käyttöpääoman ja käyttöpääomatarpeen rakenteelliseen pienentämiseen. Mallin muuttamiseen sisältyy riski, että kyseiset asiakkaat voivat siirtää suurivolyymiset tuotteet kilpailijoille. Tämän riskin toteutumisen ei kuitenkaan odoteta merkittävästi heikentävän konsernin kannattavuutta vastaavien kulujen karsimisen jälkeen.

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018, 9.8.2018

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailu-, tilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit). Suojautu- misessa valuuttakurssien muutoksilta käytetään valuuttalainoja ja -talletuksia sekä muita luonnollisia suojaussuhteita. Saneerausmenettelyistä johtuen yhtiö ei tällä hetkellä saa tarvittavia limiittejä suo- jaavien johdannaisten solmimista varten. Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyviä epävarmuustekijöitä sekä muita liiketoiminnan riskejä on kuvattu yhtiön 30.4.2018 julkistetussa tilinpäätöksessä.

Componentan toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät riskit ja epävarmuudet liittyvät Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n kykyyn suoriutua saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Oleellinen riski saneerausohjelmien toteuttamiselle on käyttöpääoman riittävyys, sillä pääasiakkaat tukevat Componentaa normaalia lyhyemmillä myynnin maksuehdoilla ja koska konserniyhtiöillä ei ole tällä hetkellä saatavilla ulkopuolista rahoitusta. Componenta Främmestad AB:n toimintamallin muutos tähtää sitoutuneen käyttöpääoman ja käyttöpääomatarpeen rakenteelliseen pienentämiseen.

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2018, 18.05.2018

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailu-, tilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit). Suojautumisessa valuuttakurssien muutoksilta käytetään valuuttalainoja ja -talletuksia sekä muita luonnollisia suojaussuhteita. Saneerausmenettelyistä johtuen yhtiö ei tällä hetkellä saa tarvittavia limiittejä suojaavien johdannaisten solmimista varten. Componentan toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät riskit ja epävarmuudet liittyvät Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n kykyyn suoriutua saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan riskeistä on annettu tarkempi kuvaus yhtiön 30.4.2018 julkistetussa tilinpäätöksessä.

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017, 29.03.2018

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailu-tilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit). Suojautumisessa valuuttakurssien muutoksilta käytetään valuuttalainoja ja -talletuksia sekä muita luonnollisia suojaussuhteita. Saneerausmenettelyistä johtuen yhtiö ei tällä hetkellä saa tarvittavia limiittejä suojaavien johdannaisten solmimista varten.

Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysteräksen ja harkkoraudan sekä energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuksilla, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden hintojen muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpää- omaan arvioitua enemmän.

Componentan mahdolliset käyttöpääoman saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit saattavat heikentää tulevan uuskaupan volyymeja ja pienentää asiakkaiden tulevaisuudessa antamia uusia tuotteita koskevia tilauksia päättyvien tuotteiden tilalle. Volyymejä voivat heikentää myös mahdolliset asiakasmenetykset kaupallisista syistä.

Toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävät yhtiön ja johdon arviot ja olettamat sekä epävarmuudet ovat seuraavat: 

 • Componenta Finland Oy ja Componenta Oyj kykenevät suoriutumaan saneerausohjelman mukaisista maksusuorituksista.
 • Componenta Främmestad AB pystyy maksamaan saneerausvelkansa sovittujen maksuohjelmiensa mukaisesti. Tilikauden päättymisen jälkeen Componenta Främmestad AB on maksanut kaikki lyhytaikaiset saneerausvelkansa, 2,9 Me. Componenta Främmestad AB:lla on edelleen 2,5 Me velka Componenta Dökümcülükille, joka on määrä maksaa pois muiden saneerausvelkojen maksamisen jälkeen kuuden vuoden kuluessa. Takaisinmaksu on sidottu Componenta Främmestad AB:n käyttö- katteeseen.
 • Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB jättivät heinäkuussa konkurssihakemukset paikallisiin käräjäoikeuksiin. Componentan näkemyksen mukaan Componenta Wirsbo AB:n ja Componenta Arvika AB:n saneerausmenettelyiden epäonnistumisella ei arvioida olevan olennaista vaikutusta muiden konserniyhtiöiden saneerausmenettelyihin eikä emoyhtiön toiminnan jatkuvuuteen.
 • Johto on yhtiöiden seuraavan 12 kuukauden kassavirtaennusteita ja tulevaa likviditeettitilannetta analysoidessaan tehnyt arvioita yhtiöiden tulevista myynnin volyymeista ja liikevaihdoista, käyttö- katteista, investoinneista sekä käyttöpääomatarpeista.