Sijoittajat

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2019, 2.8.2019

Harri Suutari, toimitusjohtaja:

Ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuus heikkeni vertailukaudesta. Heikkeneminen selittyy lähes yksinomaan toimintojen supistamisella Ruotsissa. Komasin hankinnasta aiheutuneet asiantuntijakulut selittävät myös osan heikkenemisestä. Ruotsin toimintojen supistamisen taustalla on yhden ­asiakkaan sopimuksen irtisanominen vuonna 2018. Componentan mahdollisuudet kannattavaan liike­toimintaan kyseisessä asiakkuudessa osoittautuivat mahdottomiksi sen jälkeen kun Turkin toiminnoista luovuttiin vuonna 2017. Ensimmäinen vuosi­puolisko sujui Suomessa Componentan liike­toiminnan ­laajuuden ja kannattavuuden suhteen vertailu­kautta paremmin.

Componenta pyrkii parantamaan Ruotsin liiketoiminnan kannattavuutta ja supistamaan liiketoimintaan sitoutuvaa pääomaa. Sopeutustoimenpiteet ovat meneillään ja niiden vaikutukset tulevat näkymään viiveellä. Irtisanomismenettelyistä johtuen valmistuksen kustannukset laskevat hitaammin kuin liiketoiminnan volyymi. Supistamisen kulut tulevat rasittamaan Componenta Främmestad AB:n liiketoimintaa myös loppuvuoden aikana. Componenta Främmestad AB käy sopimusneuvotteluja asiakkaiden kanssa. Jos sopeutustoimilla ja sopimusneuvotteluilla ei saavuteta riittävää kannattavuutta, vaarantuu Componenta Främmestad AB:n toiminnan jatkuvuus.

Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudella oli 7,3 Me. Parantunut liiketoiminnan rahavirta johtuu pääasiassa käyttöpääoman pienentymisestä.

Katsauskauden aikana yhtiö allekirjoitti sopimuksen Komas Oy:n ostamisesta. Tämä yritysjärjestely vahvistaa merkittävästi Componentan kilpailukykyä pitkällä aikavälillä tuoden yhtiöön uutta osaamista ja mahdollisuuden tarjota asiakkaille entistä kokonaisvaltaisempia palveluita. Komas Oy:n hankinta ei toteutunut vielä heinäkuun 2019 aikana johtuen yhden viranomaisluvan puuttumisesta. Odotamme saavamme luvan elokuun aikana.

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2019, 16.05.2019

Harri Suutari, toimitusjohtaja:

Ensimmäinen vuosineljännes sujui Suomen valimoilla liiketoiminnan laajuuden ja kannattavuuden suhteen aiempaa paremmin. Sen sijaan koneistuksen, maalauksen ja välitystuotteina myytävien valujen volyymit ja kannattavuus Ruotsissa heikkenivät. Componenta toteuttaa Ruotsissa strategiaa, jolla se pyrkii parantamaan kannattavuutta ja supistamaan liiketoimintaan sitoutuvaa pääomaa. Tämä tapahtuu karsimalla heikoimpia asiakkuuksia. Valmistuksen kustannukset supistuvat hitaammin kuin liikevaihto. Tästä syystä kannattavuus Ruotsissa on nyt, ja tulee olemaan koko vuoden heikko.

Konsernin maksuvalmius kehittyi edelleen hyvin suotuisasti. Käyttöpääoman supistuminen Ruotsissa tukee tämän trendin jatkumista myös loppuvuoden aikana.

Tilinpäätöstiedote 2018, 22.3.2019

Harri Suutari, toimitusjohtaja:

Componentan saneerausohjelmat ovat edenneet suunnitellusti. Jatkoimme kannattavuutta parantavia toimenpiteitä myös päättyneen tilikauden aikana: supistimme kustannuksia, paransimme tehtaidemme tuottavuutta ja korotimme hintoja suunnatusti.

Lisäksi arvioimme tilikauden aikana yhtiön asiakkuuksia ja irtisanoimme yhden merkittävän kannattamattoman asiakassopimuksen. Merkittävänä vaikuttimena sopimuksen irtisanomiseen olivat riittämätön kate, korkea sitoutunut pääoma ja tuotteiden alhainen jalostusaste. Toimien vaikutukset tulevat näkymään tilikauden 2019 aikana erityisesti Ruotsin yksikkömme liiketoiminnan supistumisena, mutta ne supistavat myös Porin valimon liiketoimintaa, sillä kyseiset toimitukset edustavat noin 40 % Porin yksikön volyymeistä. Osana sopeuttamistoimia suunnittelemme toisen Porin kaavauslinjan, ns. Disa-linjan, sulkemista vuoden 2019 loppuun mennessä.

Koneistus- ja maalausliiketoimintaa harjoittavan Componenta Främmestad AB:n synerginen merkitys konsernille pieneni myytyämme Turkin valimoliiketoiminnat vuonna 2017. Suurin osa Componenta Främmestad AB:n liiketoiminnasta on konsernin ulkopuolelta tulevien valujen jalostusta ja välitystoimintaa. Pääasiakkaiden suhtautuminen ehdottamaamme toimintamallin muutokseen ei ole tuottanut toivottua tulosta. Synergiaetujen vähentyessä harkitsemme kyseisestä liiketoiminnasta luopumista. Irtautuminen Ruotsin konepajaliiketoiminnan heikosti kannattavista asiakkuuksista vapauttaa pääomia ydinliiketoimintojen käyttöön.

Taloudellisen tilanteemme vakiintumisen myötä olemme alkaneet saada uusia merkittäviä tilauksia Suomen valimoillemme.

Olemme käyneet keskusteluja keskeisten valimoasiakkaidemme kanssa mahdollisuudesta tarjota heille omaa valujen koneistusta Suomessa. Näemme tämän merkittävimpänä synergisenä kasvusuuntana Componentalle jatkossa.

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2018, 13.11.2018

Harri Suutari, toimitusjohtaja:

Componentan tuotteiden kysyntä jatkui vireänä ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Toteutettujen kulusäästöjen ansiosta kannattavuus parani. Maksuvalmius parani positiivisen operatiivisen kassavirran ja kiinteistömyyntien ansiosta.

Vuoden 2018 puolivuosikatsauksessa kerrotulla tavalla pyrimme muuttamaan Componenta Främmestad AB:n toimintaa siten, että toimintaan sitoutuisi jatkossa vähemmän käyttöpääomaa ja lisärahoitustarpeita. Toimenpiteiden tavoitteena on sitoutuneen pääoman supistaminen ja kannattavuuden parantaminen. Mahdollisilla muutoksilla ei ennakoida olevan vaikutusta kuluvan tilikauden liikevaihtoon ja tulokseen. Sen sijaan vuonna 2019 muutosten ennakoidaan laskevan liikevaihtoa, mutta parantavan kannattavuutta.

Muuttamalla Componenta Främmestad AB:n toimintamallia siten, että tarjoamalla suurivolyymisiin sarjoihin pääosin alihankintapalvelua ilman Tier1-asemaa, voimme merkittävästi pienentää sitoutunutta pääomaa ja vähentää lisärahoitustarpeita. Toimintamallin muuttamiseen sisältyy riski, että kyseiset asiakkaat voivat siirtää suurivolyymiset tuotteet kilpailijoille. Tämän riskin toteutuminen ei kuitenkaan merkittävästi heikentäisi konsernin kannattavuutta vastaavien kulujen karsimisen jälkeen. Näihin toimintoihin nyt sitoutuneen pääoman purkautuminen auttaa Componentaa keskittymään sellaisiin asiakkuuksiin, joissa Componentalla on paremmat edellytykset riittävään tuloksellisuuteen.

Componentan valimoiden asiakashintoja on päivitetty katsauskauden jälkeen vastaamaan kustannuksia. Joidenkin tuotteiden hinnankorotukset ovat olleet niin merkittäviä, että ne saattavat aiheuttaa joitakin asiakasmenetyksiä. Näillä ei odoteta olevan kuitenkaan negatiivista vaikutusta konsernin tulokseen.

Componentan erillisyhtiöiden saneeraukset etenevät suunnitellusti ja maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Vuoden 2018 lopun aikana ei eräänny saneerausvelkoja.

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018, 9.8.2018

Harri Suutari, toimitusjohtaja:

Componentan tuotteiden kysyntä jatkui vireänä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Toteutettujen kulusäästöjen ansiosta kannattavuus parani.

Pyrimme muuttamaan Componentan ja erityisesti Componenta Främmestad AB:n toimintaa siten, että toimintaan sitoutuisi jatkossa vähemmän käyttöpääomaa ja rahoitustarpeita. Toimintamallin muutoksesta neuvotellaan asiakkaiden kanssa. Toimien tavoitteena on sitoutuneen pääoman supistaminen ja kannattavuuden parantaminen. Mahdollisilla muutoksilla ei ennakoida olevan vaikutusta kuluvan tilikauden liikevaihtoon ja tulokseen. Asian edistymisestä raportoidaan tulevissa liiketoimintakatsauksissa ja tilinpäätöksessä.

Componentan saneeraus etenee suunnitellusti ja maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Vuoden 2018 lopun aikana ei eräänny saneerausvelkoja.

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2018, 18.05.2018

Harri Suutari, toimitusjohtaja:

Componentan tuotteiden kysyntä jatkui vireänä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Toteutettujen kulusäästöjen vuoksi kannattavuus parani edellisestä vuodesta. Componenta maksoi jo alkuvuonna Ruotsissa heinäkuussa erääntyviksi määrätyt saneerausvelat. Vuoden 2018 aikana ei eräänny enää saneerausvelkoja.

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017, 29.3.2018

Harri Suutari, toimitusjohtaja:

”Vuosi 2017 oli ensimmäinen voitollinen tilikausi vuodesta 2009 jatkuneen tappiollisen toiminnan jälkeen. Jatkoimme määrätietoisesti saneeraustoimenpiteitä ja keskityimme Componentan kannattavuuden parantamiseen. Emoyhtiön ja sen operatiivisten tytäryhtiöiden saneerausohjelmat vahvistettiin Suomessa ja Ruotsissa. Saneerausohjelmien vahvistamisen johdosta konserniyhtiöiden velkarasite valimoliiketoiminnan osalta keveni sellaiselle tasolle, jonka liiketoiminnan rahavirta parhaan ymmärrykseni mukaan mahdollistaa.

Takomoliiketoiminta poistui konsernista, kun yrityssaneerauksessa olleet Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB haettiin konkurssiin heinäkuussa. Takomoyhtiöiden saneerausvelkoja ei kyetty maksamaan asetetussa ajassa. En ole takomoliiketoiminnan menetyksestä pahoillani, sillä sen kannattavuus oli heikko ja sen tarvitsema käyttöpääoman lisäystarve olisi ollut erittäin merkittävä. Takomoliiketoiminnalla ei ole ollut synergiaa valimoliiketoiminnan kanssa, joten sen menettäminen ei vaikuta negatiivisesti jäljelle jääneeseen liiketoimintaan.

Luovuimme suunnitellusti erittäin velkaisesta Turkin valimoliiketoiminnasta sopimalla Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş:n osakkeiden myymisestä. Componentan takausvastuut pienenivät kaupan yhteydessä 80 Me.

Saneeraustoimet ovat olleet välttämättömiä Componentan tulevaisuuden varmistamiseksi. Toimet ovat johtaneet konsernin liiketoiminnan pienentymiseen, mutta erityisesti konsernin velkataakan huomattavaan pienentymiseen. Tilinpäätöshetkellä konsernin omavaraisuusaste olikin 34,8 % (-165,3 %).

Componenta Främmestad AB on maksanut tilikauden päättymisen jälkeen kaikki lyhytaikaiset saneerausvelkansa. Konsernilla on tätä kirjoitettaessa noin 15,3 Me pitkäaikaista ulkoista korotonta saneerausvelkaa, josta 2,5 Me Ruotsissa ja loput suomalaisilla konserniyhtiöillä sekä 0,8 Me korollisia pitkäaikaisia saneerausvelkoja.

Suomalaisten konserniyhtiöiden tulee maksaa vuosina 2019-2022 ulkoisia saneerausvelkoja  noin 1,7 Me vuosittain. Vuonna 2023 tulee maksaa loput noin 7,2 Me. Ruotsalaisen konserniyhtiön tulee maksaa ulkoinen pitkäaikainen 2,5 Me saneerausvelka seuraavan kuuden vuoden aikana, mikäli yhtiön tulos sen mahdollistaa. 

Kannattavuuden parantuminen johtuu pääasiassa kiinteiden kustannusten pienentymisestä. Vuoden 2017 aikana tehtiin lisäksi operatiivisia tehostamistoimia, joiden tavoitteena on kustannussäästöjen lisäksi tuotteidemme laadun varmistaminen. Tiivis yhteistyö asiakkaidemme kanssa on päivittäisen toimintamme keskiössä. Tavoitteenamme on ollut varmistaa, että toiminnassa tehdyt uudistukset ja muutokset vastaavat asiakkaiden tarpeita. Toimintamme vakauduttua panostamme entistäkin enemmän toiminnan kasvattamiseen erityisesti suhteessa nykyisiin asiakkaisiimme. Siirryimme vuoden 2016 aikana matalaan linjaorganisaatioon ja siirsimme asiakaspalvelun tehtaillemme. Tämä on oleellisella tavalla parantanut palvelukykyämme ja mahdollistaa jatkossa kannattavuuden parantamisen.”