Sijoittajat

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2021, 7.5.2021

Sami Sivuranta, toimitusjohtaja

”Vuoden ensimmäinen neljännes sujui odotustemme mukaisesti. Liikevaihtomme kasvoi ja kannattavuutemme parani omien suunnitellusti tehtyjen toimenpiteidemme ansiosta.

 COVID-19 pandemian johdosta markkinoilla on edelleen epävarmuutta, mutta rajoitustoimenpiteiden onnistumisen sekä rokotuskattavuuden kasvaessa on alkanut näkyä selkeitä merkkejä talouden ja sen myötä kysynnän elpymisestä.  Ensimmäisellä neljänneksellä pandemialla ei ollut merkittäviä vaikutuksia Componentan liiketoimintaan. Henkilöstömme vahvan panoksen johdosta oma tuotantomme toimi häiriöittä ja toimituskykymme sekä palvelutasomme asiakkaidemme suuntaan pystyttiin ylläpitämään hyvänä.

 Componenta maksoi 31.3.2021 emoyhtiön saneerausohjelman ennenaikaiseksi päättämiseksi 5,9 miljoonan euron suoritukset velkojilleen. Tämän pohjalta Componenta Oyj:n saneerausohjelma päättyi 27.4.2021 valvojan loppuselonteon valmistuttua. Uskomme, että saneerausohjelman päättyminen parantaa selkeästi Componentan asemaa ja uskottavuutta niin asiakkaidemme, toimittajiemme kuin muidenkin sidosryhmien näkökulmasta ja sillä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia koko konsernin liiketoimintaan. 

 Likviditeettimme säilyi koko katsauskauden hyvänä ja katsauskauden päättymisen jälkeen maksuvalmius on säilynyt edelleen hyvällä tasolla saneerausvelkojen maksamisesta huolimatta.

 Jatkamme aktiivisesti toimenpiteitämme markkina-asemamme vahvistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi osana kasvustrategiaamme. Tavoitteenamme on olla asiakkaillemme ensisijainen laajan tarjoaman palveleva kokonaistoimittaja.”

 

 

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020, 26.2.2021

Sami Sivuranta, toimitusjohtaja:

”Vuoden viimeistäkin neljännestä varjosti COVID-19 pandemian aikaansaama epävarmuus markkinoilla, mikä näkyi edellisvuotta matalampina myyntivolyymeina. Konsernin liikevaihto kuitenkin kasvoi kokonaisuutena vertailuvuodesta, koska Componenta Manufacturing on yhdistelty konserniin 30.8.2019 alkaen. Markkinoilla oli kuitenkin jo loppuvuodesta nähtävissä myös positiivisia merkkejä ja kansainvälisten pandemiatoimien onnistuessa suunnitellusti talouden elpymisen odotetaan alkavan vähitellen ja vaikuttavan myönteisesti myös Componentan myyntivolyymeihin.

Kannattavuutemme parantui selvästi aktiivisen toiminnan sopeuttamisen ja muiden suunnitellusti tehtyjen  toimenpiteidemme ansiosta, ja koko henkilöstömme on osoittanut vahvaa sitoutumista taloudellisen suorituskykymme ylläpitoon ja parantamiseen. Päättyneen neljänneksen tulosta paransivat myös 0,6 Me:n kertaluonteiset erät, jotka liittyivät tarpeettoman käyttöomaisuuden myyntiin ja vaihto-omaisuuden laadintaperiaatteiden täsmennyksiin.

Componentan tavoitteena on olla asiakkailleen ensisijainen laajan tarjoaman palvelukyvykäs kokonaistoimittaja. Pandemian aikaansaamista kansainvälisten toimitusketjujen häiriöistä huolimatta pystyimme omilla toimenpiteillämme varmistamaan onnistuneesti tuotantomme raaka-aineiden saatavuuden ja ylläpitämään hyvän toimituskyvyn asiakkaillemme läpi koko haastavan vuoden. Sen lisäksi vahvistimme päättyneen vuoden aikana myös myyntiämme rekrytoinnein ja toimenkuvamuutoksin sekä selkeytimme tulosyksiköittemme vastuuta ja myynnin omistajuutta. Näillä toimenpiteillä olemme onnistuneet saamaan merkittävästi uusmyyntiä päättyneenä vuonna mikä tukee osaltaan konsernin pitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamista. Uusmyynti alkaa vaikuttaa konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen sitä mukaa, kun niihin liittyvät toimitukset käynnistyvät ja tulevat jatkossa osaltaan kompensoimaan COVID-19-pandemian negatiivisia vaikutuksia.

Lyhyen aikavälin toimenpiteiden lisäksi olemme jatkaneet strategiamme mukaisten pidemmän aikavälin toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi tavoitteenamme on edelleen panostaa palvelukyvykkyyteen ja läheisiin asiakassuhteisiin, vastuullisuuteen, tarjoaman laajentamiseen sekä osaavaan henkilöstöön.

Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus varmistettiin toimenpitein, jotka aloitimme heti pandemian alussa ja joita olemme vuoden aikana tarvittaessa tarkentaneet ja muuttaneet tilannekuvaa vastaaviksi. Toimenpiteitämme pandemian taloudellisten vaikutusten hallitsemiseksi vuoden 2020 aikana olivat henkilöstökustannusten aktiivisen sopeuttaumisen lisäksi mm. suunniteltujen investointien osittainen rajoittaminen sekä matkustuksen ja ulkoisten asiantuntijapalveluiden käytön minimointi.

Aktiiviset toimemme maksuvalmiutemme varmistamiseksi sekä ylläpitämiseksi onnistuivat vuoden aikana ja likviditeettimme oli tilikaudella hyvä ja katsauskauden päättymisen jälkeen se on säilynyt edelleen hyvällä tasolla. Joulukuun 2020 lopussa konsernilla oli käyttämättömiä ja sitovia luottositoumuksia 4,0 Me.

Ilmoitimme muutoksista yhtiön suurimmissa omistajissa 5.10.2020, kun Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n ja Etra Capital Oy:n johtama sijoittajaryhmä osti noin 15 % yhtiön osakkeista ja äänistä CapManin hallinnoimilta rahastoilta ja Leverator Oy:ltä. Omistusmuutoksen jälkeen toteutettu ja hyvin onnistunut merkintäetuoikeusanti toi Componentalle tavoittelemamme 9,5 miljoonan euron bruttovarat. Tiedotimme 25.2.2021 emoyhtiön saneerausvelkojen ennenaikaisesta maksamisesta. Maksujen arvioidaan tapahtuvan tämän vuoden maaliskuun aikana.

Haluan tässä yhteydessä vielä kiittää oman henkilöstömme vahvaa panosta haastavana vuotena 2020 ja sen lisäksi kaikkia Componentan osakkeenomistajia onnistuneesta merkintäetuoikeusosakeannista. Jatkamme määrätietoista työtämme yhtiön aseman vahvistamiseksi markkinoilla sekä kannattavuuden parantamiseksi osana kasvustrategiaamme. Samalla haluamme panostaa tiiviisiin kumppanuussuhteisiin asiakkaidemme kanssa sekä profiloitua ensisijaiseksi, entistä laajemman tarjoaman kokonaistoimittajaksi.”

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2020, 6.11.2020

Sami Sivuranta, toimitusjohtaja:

”Vuoden kolmannella neljänneksellä markkinoiden epävarmuus jatkui edelleen, mikä näkyi myyntivolyymien laskuna edellisvuoteen verrattuna. Yhtiön liikevaihto kasvoi kuitenkin vertailukaudesta, koska Componenta Manufacturing Oy yhdisteltiin konserniin 30.8.2019 alkaen. Kannattavuutemme parantui aktiivisen toiminnan sopeuttamisen ja muiden suunnitellusti tehtyjen toimenpiteiden johdosta. 

COVID-19-pandemia vaikutti yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen jonkin verran heikentävästi myös kolmannella neljänneksellä ja sen arvioidaan vaikuttavan konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen jonkin verran negatiivisesti myös kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Olemme jatkaneet toimenpiteitä, joiden tavoitteena on ollut turvata työntekijöidemme terveys ja turvallisuus, ylläpitää yrityksen hyvä toimituskyky ja asiakaspalvelu poikkeustilanteesta huolimatta, sekä minimoida pandemian taloudelliset vaikutukset Componentalle. OIemme varmistaneet oman tuotantomme raaka-aineiden saatavuuden käyttämällä myös vaihtoehtoisia kanavia. Näin toimituskykymme on säilynyt hyvänä huolimatta pandemian aiheuttamista rajoitustoimenpiteistä ja ongelmista kansainvälisissä hankintakanavissa. 

Kustannusten hallitsemiseksi ja pandemian negatiivisten vaikutusten lieventämiseksi olemme myös  rajoittaneet suunniteltuja investointeja, minimoineet matkustamisen ja ulkoisten asiantuntijapalveluiden käytön sekä käynnistäneet sopeutustoimet YT-neuvottelujen myötä kaikissa liiketoimintayksiköissämme ja konsernihallinnossa. Koko henkilöstömme on ollut vahvasti sitoutunutta eri sopeutustoimiimme ja taloudellisen suorituskykymme ylläpitoon ja parantamiseen. Lyhyen aikavälin toimenpiteiden lisäksi olemme jatkaneet strategiamme mukaisten pidemmän aikavälin toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta.

Katsauskauden aikana olemme vahvistaneet myyntiämme rekrytoinnein ja -toimenkuvamuutoksin sekä selkeyttäneet tulosyksiköittemme vastuuta ja myynnin omistajuutta. 

Näillä toimilla olemme onnistuneet saamaan uusmyyntiä katsauskauden aikana, mikä tukee osaltaan konsernin pitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamista. Uusmyynti alkaa vaikuttaa konsernin liikevaihtoon sekä kannattavuuteen sitä mukaa, kun niihin liittyvät toimitukset käynnistyvät ja tulevat jatkossa osaltaan kompensoimaan COVID-19-pandemian negatiivisia vaikutuksia. 

Likviditeettimme oli katsauskaudella hyvä ja katsauskauden päättymisen jälkeen se on edelleen hieman parantunut. Syyskuun 2020 lopussa konsernilla oli käyttämättömiä ja sitovia luottositoumuksia 4,0 Me.

Jatkamme määrätietoisia toimia Componentan aseman vahvistamiseksi markkinoilla ja kannattavuutemme parantamiseksi osana kasvustrategiamme toteuttamista. 

Katsauskauden jälkeen tiedotimme muutoksista yhtiön suurimmissa omistajissa, kun 5.10.2020 toteutuneella kaupalla Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n ja Etra Capital Oy:n johtama sijoittajaryhmä osti noin 15 % yhtiön osakkeista ja äänistä CapManin hallinnoimilta rahastoilta ja Leverator Oy:ltä. 

Omistusmuutoksen yhteydessä tiedotimme suunnittelevamme merkintäetuoikeusantia, joka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Onnistuneen annin myötä suunnitelmissamme on aloittaa neuvottelut konsernin emoyhtiön saneerausvelkojen ennenaikaisesta maksamisesta. Tavoitteenamme on tällä lisätä pitkän aikavälin uskottavuuttamme etenkin asiakkaidemme päätöksenteon tueksi tulevan uusmyynnin ja volyymiallokaation kohdistamisessa Componentalle.”


Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020, 24.7.2020

Sami Sivuranta, toimitusjohtaja:

”Vuoden toisella neljänneksellä COVID-19-pandemia lisäsi entisestään markkinoiden epävarmuutta ja tämä näkyi meille myyntivolyymien laskuna. Liikevaihtoamme kuitenkin kasvatti Componenta Manufacturing Oy (ent. Komas Oy), joka ei ollut osa Componenta-konsernia vielä vertailukaudella. Kannattavuutta rasitti pääasiassa toimitusvolyymien lasku, mutta myös laadullisista haasteista johtunut väliaikainen tuottavuuden lasku. 

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tiivistimme johtoamme ja vähensimme hallinnollista henkilöstöä. Nämä toimet vaikuttavat jatkossa myönteisesti yrityksen kiinteisiin kustannuksiin. Lisäksi yrityskauppaintegraation kautta tavoiteltavat kustannussäästöt realisoituvat tulokseen viiveellä.  

COVID-19-pandemia vaikutti jonkin verran negatiivisesti Componentan liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuoden toisella neljänneksellä. Jatkossa myyntivolyymien kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä etenkin lyhyellä aikavälillä ja pandemian arvioidaan vaikuttavan konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen jonkin verran negatiivisesti myös vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla.

Componenta ryhtyi jo pandemian alkaessa aktiivisesti toimiin henkilöstönsä terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi ja taloudellisten vaikutusten minimoimiseksi. Pyrimme hallitsemaan kustannuksia ja lieventämään pandemian negatiivisia vaikutuksia muun muassa rajoittamalla investointeja ja minimoimalla matkustamisen ja ulkoisten asiantuntijapalveluiden käytön. Lisäksi käynnistimme YT-neuvottelujen myötä sopeutustoimet kaikissa liiketoimintayksiköissämme ja konsernihallinnossa.

 Poikkeustilanteesta huolimatta toimituskykymme ja asiakaspalvelumme on säilynyt hyvänä. Vaikka pandemian aiheuttamat rajoitustoimenpiteet, ongelmat kansainvälisissä hankintakanavissa ja taloudellinen epävarmuus ovat rasittaneet asiakkaittemme tuotantoa, Componenta on pystynyt varmistamaan oman tuotantonsa ja toimituskykynsä muun muassa hyödyntämällä vaihtoehtoisia raaka-aineiden hankintakanavia.

Katsauskauden aikana vahvistimme myyntiämme. Nimitimme uuden myynti- ja markkinointijohtajan sekä täsmensimme myynnin vastuita ja toimintamallia yleisesti. Näillä muutoksilla haemme selkeämpää omistajuutta tulosyksiköittemme myynnille. Tehtyjen toimenpiteiden myötä olemme saaneet merkittävästi uusmyyntiä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mikä tukee osaltaan konsernin pidemmän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamista. Uudet kaupat alkavat vaikuttaa konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen lähitulevaisuudessa sitä mukaa, kun niihin liittyvät toimitukset käynnistyvät. Uudet kaupat tulevat osaltaan kompensoimaan COVID-19-pandemian negatiivisia vaikutuksia konsernin liikevaihtoon ja käyttökatteeseen jatkossa. 

Maksuvalmiutemme säilyi katsauskaudella hyvänä. Allekirjoitimme huhtikuussa myös uuden luottolimiittisopimuksen määrältään 2,0 Me. Kesäkuun lopussa konsernilla oli käyttämättömiä ja sitovia luottositoumuksia 5,3 Me. 

Keskitymme jatkossakin uusmyynnin varmistamiseen, ydinliiketoimintamme kannattavuuden parantamiseen ja maksuvalmiuden hallintaan. Näin varmistamme yhtiön toimintaedellytykset lyhyellä aikavälillä, nopean toipumisen pandemian jälkeen sekä pitkän aikavälin strategisten kasvutavoitteidemme saavuttamisen.”


Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2020, 8.5.2020

Sami Sivuranta, toimitusjohtaja:

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä markkinoiden epävarmuus jatkui ja tämä näkyi meille myyntivolyymien laskuna. Liikevaihtoamme kuitenkin kasvatti Componenta Manufacturing Oy (ent. Komas Oy), joka ei ollut osa Componenta-konsernia vielä vertailukaudella. Kannattavuutta rasittivat tuotemixin muutosten ja volyymien laskun lisäksi laadullisista haasteista johtunut väliaikainen tuottavuuden lasku. 

Ensimmäisen neljänneksen aikana olemme tiivistäneet johtoamme sekä vähentäneet hallinnollista henkilöstöämme. Näillä toimilla on jatkossa myönteistä vaikutusta yrityksen kiinteisiin kustannuksiin. Tämän lisäksi yrityskauppaintegraation kautta tavoiteltavat kustannussäästöt realisoituvat tulokseen viiveellä.  

COVID-19 -pandemialla ei ollut merkittäviä vaikutuksia Componentan liiketoimintaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tällä hetkellä myyntivolyymien kehitykseen liittyy etenkin lyhyen aikavälin osalta epävarmuustekijöitä, joten pandemia tulee vaikuttamaan toisen neljänneksen liikevaihtoon ja kannattavuuteen jonkin verran negatiivisesti.

Olemme ryhtyneet aktiivisesti toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on ollut turvata työntekijöidemme terveys ja turvallisuus, ylläpitää yrityksen hyvää toimituskykyä ja asiakaspalvelua poikkeustilanteesta huolimatta, sekä minimoida pandemian taloudelliset vaikutukset Componentalle. Oman tuotantomme raaka-aineiden saatavuuden olemme varmistaneet käyttämällä myös vaihtoehtoisia kanavia, joten toimituskykymme on säilynyt hyvänä, vaikka pandemian aiheuttamat rajoitustoimenpiteet, kansainväliset hankintakanavat ja taloudellinen epävarmuus ovat rasittaneet asiakkaittemme tuotantoa. 

Kustannusten hallitsemiseksi ja pandemian negatiivisten vaikutusten lieventämiseksi olemme käynnistäneet ylimääräisiä kustannussäästötoimenpiteitä. Näitä ovat muun muassa investointirajoitukset, matkustamisen ja ulkoisten asiantuntijapalveluiden käytön minimointi sekä YT-neuvottelujen kautta käynnistetyt sopeutustoiminnot kaikissa liiketoimintayksiköissämme, mukaan lukien konsernihallinto. 

Katsauskauden aikana vahvistimme myyntiämme nimittämällä uuden myynti- ja markkinointijohtajan sekä täsmensimme myynnin vastuita ja toimintamallia yleisesti. Näillä muutoksilla haemme selkeämpää omistajuutta tulosyksiköittemme myynnille sekä pyrimme varmistamaan konsernin kasvu- ja kannattavuustavoitteiden toteutumisen pidemmällä aikavälillä. Maksuvalmiutemme säilyi katsauskaudella hyvänä ja katsauskauden päättymisen jälkeen se on edelleen parantunut. Maaliskuun lopussa konsernilla oli käyttämättömiä ja sitovia luottositoumuksia 3,3 Me, jonka lisäksi olemme huhtikuussa allekirjoittaneet uuden luottolimiittisopimuksen määrältään 2,0 Me. 

Keskitymme jatkossakin uusmyynnin varmistamiseen, ydinliiketoiminnan kannattavuuteen ja maksuvalmiuden hallintaan. Näillä toimilla varmistamme yhtiön toimintaedellytykset lyhyellä aikavälillä, nopean toipumisen poikkeustilan jälkeen, sekä pitkän aikavälin strategisten tavoitteidemme saavuttamisen.


Tilinpäätöstiedote 2019, 28.2.2020

Marko Penttinen, toimitusjohtaja:

Erityisesti vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä markkinoiden epävarmuus lisääntyi, mikä näkyi myyntivolyymien laskuna. Componentan liikevaihtoa kuitenkin kasvatti Komasin (nyk. Componenta Manufacturing Oy) konsolidointi Componenta-konserniin 1.9.2019 alkaen. Kannattavuutta rasittivat volyymien laskun lisäksi Komas Oy:n (nyk. Componenta Manufacturing Oy) hankinnasta aiheutuneet tulosvaikutteisesti kirjatut asiantuntijakulut 0,4 Me. Componenta Främmestad AB:n konkurssin johdosta konsernin hallinnollisten kulujen suhteellinen osuus jatkuvien toimintojen liikevaihdosta ja liiketuloksesta on kasvanut, koska emoyhtiö Componenta Oyj:n hallinnolliset kulut eivät ole muuttuneet Componenta Främmestadin konkurssin johdosta, vaan ne ovat jääneet rasittamaan jatkuvien liiketoimintojen tulosta samalla, kun Componenta Främmestadin liikevaihto ja suorat kulut eivät enää ole osa jatkuvien toimintojen tulosta. 

Toimenpiteet kulujen sopeuttamiseksi on aloitettu ja jatkamme määrätietoisesti toimia Componenta-konsernin kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi sekä uusmyynnin kasvattamiseksi. Synergiaetujen realisoimiseksi ja Componenta-brändin vahvistamiseksi Componenta Finland Oy:n nimi muuttui Componenta Castings Oy:ksi ja Komas Oy:n nimi Componenta Manufacturing Oy:ksi 1.1.2020.

Teimme vuosia töitä Ruotsin konepajan Componenta Främmestad AB:n kannattavuuden parantamiseksi. Yhtiön asiakkuuksien kannattavuus oli heikko, eikä tätä onnistuttu merkittävästi parantamaan neuvotteluissa asiakassopimuksien uusimisesta. Lisäksi tuotteiden jalostusaste oli alhainen ja suurin osa liiketoiminnasta oli konsernin ulkopuolelta tulevien valujen jalostusta ja välitystoimintaa. Koska toimintaa ei saatu käännettyä pysyvästi kannattavaksi, sitä ei ollut järkevä jatkaa, ja Componenta Främmestad AB hakeutui konkurssiin 25.9.2019. Irtautuminen Ruotsin konepajaliiketoiminnan heikosti kannattavista asiakkuuksista vapautti pääomia ja pääsimme näin ollen keskittymään ydinliiketoimintamme mukaisiin kappale- ja sarjakokoihin sekä monipuolistamaan Suomen palveluvalikoimaa. 

 Asiakkaidemme toiveena on ollut jo pidemmän aikaa, että Componenta pystyisi tarjoamaan valmiita komponentteja. Palvelumme monipuolistamiseksi hankimme vuoden 2019 elokuussa koneistusliiketoimintaa harjoittavan Komas Oy:n (nyk. Componenta Manufacturing Oy). Yrityskaupan myötä Componenta kasvoi Suomen johtavaksi metallikomponenttien valmistajaksi, tuote- ja palveluvalikoimamme laajentui ja pystymme nyt palvelemaan yhden luukun periaatteella valettuja ja koneistettuja komponentteja ostavia teollisuudenaloja. Tarjoamamme yhden luukun palvelu on otettu asiakkaiden puolella hyvin vastaan ja olemme jo saaneet ensimmäiset uudet kaupat valmiista komponenteista.

Saneerausohjelmien toteuttaminen eteni suunnitellusti vuonna 2019 ja konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä.

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2019, 15.11.2019

Marko Penttinen, toimitusjohtaja:

Componenta Främmestad AB:n kannattavuuden parantamiseksi tehtiin töitä pitkään, mutta kun toimintaa ei saatu käännettyä pysyvästi kannattavaksi, ei yhtiön toimintaa ollut järkevää jatkaa ja yhtiö hakeutui konkurssiin 25.9.2019. Yhtiön asiakkuuksien kannattavuus oli heikko, eikä tätä onnistuttu neuvotteluissa asiakassopimuksien uusimisesta merkittävästi parantamaan. Pääsemme nyt keskittymään uudessa Componenta-konsernissa ydinliiketoimintamme mukaisiin kappale- ja sarjakokoihin sekä kehittämään Suomen palveluvalikoimamme monipuolisuutta tarjoamalla valettuja ja koneistettuja komponentteja yhdeltä luukulta. Tästä syntyy merkittävää etua erityisesti kone- ja laitevalmistajille, jotka hakevat laatua ja tehokkuutta asennusvalmiista komponenteista.

Katsauskauden loppua kohden markkinoiden epävarmuus tulevaisuuden volyymeistä lisääntyi, mikä näkyi myyntivolyymien pienenä laskuna. Componentan liikevaihtoa kuitenkin kasvatti Komasin konsolidointi Componenta-konserniin 1.9.2019 alkaen. Katsauskaudella Componentan kannattavuutta rasittivat tulosvaikutteisesti kirjatut 0,4 Me Komasin hankinnasta aiheutuneet asiantuntijakulut. Lisäksi omaan pääomaan kirjattavat asiantuntijakulut olivat 0,1 Me. Componenta Främmestad AB:n konkurssin johdosta konsernin hallinnollisten kulujen osuus jatkuvien toimintojen liikevaihdosta ja liiketuloksesta on kasvanut, koska emoyhtiö Componenta Oyj:n hallinnolliset kulut eivät ole muuttuneet Componenta Främmestadin konkurssin johdosta, vaan ne ovat jääneet rasittamaan jatkuvien liiketoimintojen tulosta samalla, kun Componenta Främmestadin liikevaihto ja suorat kulut eivät enää ole osa jatkuvien toimintojen tulosta. Componenta Främmestad AB:n konkurssi aiheuttaa epävarmuutta tuleviin tuotantomääriin Karkkilan valimossa sekä todennäköisesti hieman selvemmin Porin valimossa, mutta lopullinen vaikutus riippuu siitä, missä määrin loppuasiakkaat ostavat kyseisiä tuotteita valimoilta suoraan tai muiden alihankkijoidensa kautta. Tulemme määrätietoisesti jatkamaan Componenta-konsernin kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamista. Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä.

Elokuun lopussa toteutuneen Komas Oy:n hankinnan myötä Componenta pystyy tarjoamaan asiakkailleen laajemman tuote- ja palveluvalikoiman, mikä parantaa asiakaspalvelua. Tarjoamamme yhden luukun palvelu on otettu asiakkaiden puolella hyvin vastaan ja olemme jo saaneet ensimmäiset uudet kaupat valmiista komponenteista. Synergiaetujen realisoimiseksi ja Componenta-brändin vahvistamiseksi yhtiön tarkoituksena on muuttaa Componenta Finland Oy:n nimi Componenta Castings Oy:ksi ja Komas Oy:n nimi Componenta Manufacturing Oy:ksi 1.1.2020 alkaen.

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2019, 2.8.2019

Harri Suutari, toimitusjohtaja:

Ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuus heikkeni vertailukaudesta. Heikkeneminen selittyy lähes yksinomaan toimintojen supistamisella Ruotsissa. Komasin hankinnasta aiheutuneet asiantuntijakulut selittävät myös osan heikkenemisestä. Ruotsin toimintojen supistamisen taustalla on yhden ­asiakkaan sopimuksen irtisanominen vuonna 2018. Componentan mahdollisuudet kannattavaan liike­toimintaan kyseisessä asiakkuudessa osoittautuivat mahdottomiksi sen jälkeen kun Turkin toiminnoista luovuttiin vuonna 2017. Ensimmäinen vuosi­puolisko sujui Suomessa Componentan liike­toiminnan ­laajuuden ja kannattavuuden suhteen vertailu­kautta paremmin.

Componenta pyrkii parantamaan Ruotsin liiketoiminnan kannattavuutta ja supistamaan liiketoimintaan sitoutuvaa pääomaa. Sopeutustoimenpiteet ovat meneillään ja niiden vaikutukset tulevat näkymään viiveellä. Irtisanomismenettelyistä johtuen valmistuksen kustannukset laskevat hitaammin kuin liiketoiminnan volyymi. Supistamisen kulut tulevat rasittamaan Componenta Främmestad AB:n liiketoimintaa myös loppuvuoden aikana. Componenta Främmestad AB käy sopimusneuvotteluja asiakkaiden kanssa. Jos sopeutustoimilla ja sopimusneuvotteluilla ei saavuteta riittävää kannattavuutta, vaarantuu Componenta Främmestad AB:n toiminnan jatkuvuus.

Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudella oli 7,3 Me. Parantunut liiketoiminnan rahavirta johtuu pääasiassa käyttöpääoman pienentymisestä.

Katsauskauden aikana yhtiö allekirjoitti sopimuksen Komas Oy:n ostamisesta. Tämä yritysjärjestely vahvistaa merkittävästi Componentan kilpailukykyä pitkällä aikavälillä tuoden yhtiöön uutta osaamista ja mahdollisuuden tarjota asiakkaille entistä kokonaisvaltaisempia palveluita. Komas Oy:n hankinta ei toteutunut vielä heinäkuun 2019 aikana johtuen yhden viranomaisluvan puuttumisesta. Odotamme saavamme luvan elokuun aikana.

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2019, 16.05.2019

Harri Suutari, toimitusjohtaja:

Ensimmäinen vuosineljännes sujui Suomen valimoilla liiketoiminnan laajuuden ja kannattavuuden suhteen aiempaa paremmin. Sen sijaan koneistuksen, maalauksen ja välitystuotteina myytävien valujen volyymit ja kannattavuus Ruotsissa heikkenivät. Componenta toteuttaa Ruotsissa strategiaa, jolla se pyrkii parantamaan kannattavuutta ja supistamaan liiketoimintaan sitoutuvaa pääomaa. Tämä tapahtuu karsimalla heikoimpia asiakkuuksia. Valmistuksen kustannukset supistuvat hitaammin kuin liikevaihto. Tästä syystä kannattavuus Ruotsissa on nyt, ja tulee olemaan koko vuoden heikko.

Konsernin maksuvalmius kehittyi edelleen hyvin suotuisasti. Käyttöpääoman supistuminen Ruotsissa tukee tämän trendin jatkumista myös loppuvuoden aikana.

Tilinpäätöstiedote 2018, 22.3.2019

Harri Suutari, toimitusjohtaja:

Componentan saneerausohjelmat ovat edenneet suunnitellusti. Jatkoimme kannattavuutta parantavia toimenpiteitä myös päättyneen tilikauden aikana: supistimme kustannuksia, paransimme tehtaidemme tuottavuutta ja korotimme hintoja suunnatusti.

Lisäksi arvioimme tilikauden aikana yhtiön asiakkuuksia ja irtisanoimme yhden merkittävän kannattamattoman asiakassopimuksen. Merkittävänä vaikuttimena sopimuksen irtisanomiseen olivat riittämätön kate, korkea sitoutunut pääoma ja tuotteiden alhainen jalostusaste. Toimien vaikutukset tulevat näkymään tilikauden 2019 aikana erityisesti Ruotsin yksikkömme liiketoiminnan supistumisena, mutta ne supistavat myös Porin valimon liiketoimintaa, sillä kyseiset toimitukset edustavat noin 40 % Porin yksikön volyymeistä. Osana sopeuttamistoimia suunnittelemme toisen Porin kaavauslinjan, ns. Disa-linjan, sulkemista vuoden 2019 loppuun mennessä.

Koneistus- ja maalausliiketoimintaa harjoittavan Componenta Främmestad AB:n synerginen merkitys konsernille pieneni myytyämme Turkin valimoliiketoiminnat vuonna 2017. Suurin osa Componenta Främmestad AB:n liiketoiminnasta on konsernin ulkopuolelta tulevien valujen jalostusta ja välitystoimintaa. Pääasiakkaiden suhtautuminen ehdottamaamme toimintamallin muutokseen ei ole tuottanut toivottua tulosta. Synergiaetujen vähentyessä harkitsemme kyseisestä liiketoiminnasta luopumista. Irtautuminen Ruotsin konepajaliiketoiminnan heikosti kannattavista asiakkuuksista vapauttaa pääomia ydinliiketoimintojen käyttöön.

Taloudellisen tilanteemme vakiintumisen myötä olemme alkaneet saada uusia merkittäviä tilauksia Suomen valimoillemme.

Olemme käyneet keskusteluja keskeisten valimoasiakkaidemme kanssa mahdollisuudesta tarjota heille omaa valujen koneistusta Suomessa. Näemme tämän merkittävimpänä synergisenä kasvusuuntana Componentalle jatkossa.

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2018, 13.11.2018

Harri Suutari, toimitusjohtaja:

Componentan tuotteiden kysyntä jatkui vireänä ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Toteutettujen kulusäästöjen ansiosta kannattavuus parani. Maksuvalmius parani positiivisen operatiivisen kassavirran ja kiinteistömyyntien ansiosta.

Vuoden 2018 puolivuosikatsauksessa kerrotulla tavalla pyrimme muuttamaan Componenta Främmestad AB:n toimintaa siten, että toimintaan sitoutuisi jatkossa vähemmän käyttöpääomaa ja lisärahoitustarpeita. Toimenpiteiden tavoitteena on sitoutuneen pääoman supistaminen ja kannattavuuden parantaminen. Mahdollisilla muutoksilla ei ennakoida olevan vaikutusta kuluvan tilikauden liikevaihtoon ja tulokseen. Sen sijaan vuonna 2019 muutosten ennakoidaan laskevan liikevaihtoa, mutta parantavan kannattavuutta.

Muuttamalla Componenta Främmestad AB:n toimintamallia siten, että tarjoamalla suurivolyymisiin sarjoihin pääosin alihankintapalvelua ilman Tier1-asemaa, voimme merkittävästi pienentää sitoutunutta pääomaa ja vähentää lisärahoitustarpeita. Toimintamallin muuttamiseen sisältyy riski, että kyseiset asiakkaat voivat siirtää suurivolyymiset tuotteet kilpailijoille. Tämän riskin toteutuminen ei kuitenkaan merkittävästi heikentäisi konsernin kannattavuutta vastaavien kulujen karsimisen jälkeen. Näihin toimintoihin nyt sitoutuneen pääoman purkautuminen auttaa Componentaa keskittymään sellaisiin asiakkuuksiin, joissa Componentalla on paremmat edellytykset riittävään tuloksellisuuteen.

Componentan valimoiden asiakashintoja on päivitetty katsauskauden jälkeen vastaamaan kustannuksia. Joidenkin tuotteiden hinnankorotukset ovat olleet niin merkittäviä, että ne saattavat aiheuttaa joitakin asiakasmenetyksiä. Näillä ei odoteta olevan kuitenkaan negatiivista vaikutusta konsernin tulokseen.

Componentan erillisyhtiöiden saneeraukset etenevät suunnitellusti ja maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Vuoden 2018 lopun aikana ei eräänny saneerausvelkoja.

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018, 9.8.2018

Harri Suutari, toimitusjohtaja:

Componentan tuotteiden kysyntä jatkui vireänä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Toteutettujen kulusäästöjen ansiosta kannattavuus parani.

Pyrimme muuttamaan Componentan ja erityisesti Componenta Främmestad AB:n toimintaa siten, että toimintaan sitoutuisi jatkossa vähemmän käyttöpääomaa ja rahoitustarpeita. Toimintamallin muutoksesta neuvotellaan asiakkaiden kanssa. Toimien tavoitteena on sitoutuneen pääoman supistaminen ja kannattavuuden parantaminen. Mahdollisilla muutoksilla ei ennakoida olevan vaikutusta kuluvan tilikauden liikevaihtoon ja tulokseen. Asian edistymisestä raportoidaan tulevissa liiketoimintakatsauksissa ja tilinpäätöksessä.

Componentan saneeraus etenee suunnitellusti ja maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Vuoden 2018 lopun aikana ei eräänny saneerausvelkoja.

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2018, 18.05.2018

Harri Suutari, toimitusjohtaja:

Componentan tuotteiden kysyntä jatkui vireänä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Toteutettujen kulusäästöjen vuoksi kannattavuus parani edellisestä vuodesta. Componenta maksoi jo alkuvuonna Ruotsissa heinäkuussa erääntyviksi määrätyt saneerausvelat. Vuoden 2018 aikana ei eräänny enää saneerausvelkoja.

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017, 29.3.2018

Harri Suutari, toimitusjohtaja:

”Vuosi 2017 oli ensimmäinen voitollinen tilikausi vuodesta 2009 jatkuneen tappiollisen toiminnan jälkeen. Jatkoimme määrätietoisesti saneeraustoimenpiteitä ja keskityimme Componentan kannattavuuden parantamiseen. Emoyhtiön ja sen operatiivisten tytäryhtiöiden saneerausohjelmat vahvistettiin Suomessa ja Ruotsissa. Saneerausohjelmien vahvistamisen johdosta konserniyhtiöiden velkarasite valimoliiketoiminnan osalta keveni sellaiselle tasolle, jonka liiketoiminnan rahavirta parhaan ymmärrykseni mukaan mahdollistaa.

Takomoliiketoiminta poistui konsernista, kun yrityssaneerauksessa olleet Componenta Wirsbo AB ja Componenta Arvika AB haettiin konkurssiin heinäkuussa. Takomoyhtiöiden saneerausvelkoja ei kyetty maksamaan asetetussa ajassa. En ole takomoliiketoiminnan menetyksestä pahoillani, sillä sen kannattavuus oli heikko ja sen tarvitsema käyttöpääoman lisäystarve olisi ollut erittäin merkittävä. Takomoliiketoiminnalla ei ole ollut synergiaa valimoliiketoiminnan kanssa, joten sen menettäminen ei vaikuta negatiivisesti jäljelle jääneeseen liiketoimintaan.

Luovuimme suunnitellusti erittäin velkaisesta Turkin valimoliiketoiminnasta sopimalla Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş:n osakkeiden myymisestä. Componentan takausvastuut pienenivät kaupan yhteydessä 80 Me.

Saneeraustoimet ovat olleet välttämättömiä Componentan tulevaisuuden varmistamiseksi. Toimet ovat johtaneet konsernin liiketoiminnan pienentymiseen, mutta erityisesti konsernin velkataakan huomattavaan pienentymiseen. Tilinpäätöshetkellä konsernin omavaraisuusaste olikin 34,8 % (-165,3 %).

Componenta Främmestad AB on maksanut tilikauden päättymisen jälkeen kaikki lyhytaikaiset saneerausvelkansa. Konsernilla on tätä kirjoitettaessa noin 15,3 Me pitkäaikaista ulkoista korotonta saneerausvelkaa, josta 2,5 Me Ruotsissa ja loput suomalaisilla konserniyhtiöillä sekä 0,8 Me korollisia pitkäaikaisia saneerausvelkoja.

Suomalaisten konserniyhtiöiden tulee maksaa vuosina 2019-2022 ulkoisia saneerausvelkoja  noin 1,7 Me vuosittain. Vuonna 2023 tulee maksaa loput noin 7,2 Me. Ruotsalaisen konserniyhtiön tulee maksaa ulkoinen pitkäaikainen 2,5 Me saneerausvelka seuraavan kuuden vuoden aikana, mikäli yhtiön tulos sen mahdollistaa. 

Kannattavuuden parantuminen johtuu pääasiassa kiinteiden kustannusten pienentymisestä. Vuoden 2017 aikana tehtiin lisäksi operatiivisia tehostamistoimia, joiden tavoitteena on kustannussäästöjen lisäksi tuotteidemme laadun varmistaminen. Tiivis yhteistyö asiakkaidemme kanssa on päivittäisen toimintamme keskiössä. Tavoitteenamme on ollut varmistaa, että toiminnassa tehdyt uudistukset ja muutokset vastaavat asiakkaiden tarpeita. Toimintamme vakauduttua panostamme entistäkin enemmän toiminnan kasvattamiseen erityisesti suhteessa nykyisiin asiakkaisiimme. Siirryimme vuoden 2016 aikana matalaan linjaorganisaatioon ja siirsimme asiakaspalvelun tehtaillemme. Tämä on oleellisella tavalla parantanut palvelukykyämme ja mahdollistaa jatkossa kannattavuuden parantamisen.”