Sijoittajat

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Osakepohjaisilla kannustinjärjestelmillä kannustetaan avainhenkilöitä tavoitteelliseen toimintaan omistaja-arvon kasvattamiseksi. Niillä pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä pitkäaikaiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn, sekä palkitaan hyvistä suorituksista.

KANNUSTINJÄRJESTELMÄT 2018

Componenta Oyj:n hallitus päätti 12.11.2018 ottaa käyttöön kaksi uutta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaista kannustinjärjestelmää, optio-ohjelman ja sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän.

OPTIO-OIKEUDET 2018

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 7 320 500 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 7 320 500 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 2 430 000 merkitään tunnuksella 2018A, 2 445 250 merkitään tunnuksella 2018B ja 2 445 250 merkitään tunnuksella 2018C.

Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 4,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2018A on 1.12.2021–30.11.2023, optio-oikeudella 2018B 1.12.2022–30.11.2024 ja optio-oikeudella 2018C 1.12.2023–30.11.2025.

Osakkeiden merkintähinta optio-oikeudella 2018A on 0,17 euroa osakkeelta, eli osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 12.10—8.11.2018, optio-oikeudella 2018B, osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 14.10—8.11.2019 ja optio-oikeudella 2018C, osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 12.10—6.11.2020. Osakkeen merkintähinta alenee ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja varojenjaon määrällä. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 7 320 500 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta varsinaisen yhtiökokouksen 24.5.2018 antaman valtuutuksen nojalla. 

Optio-ohjelman kohderyhmään kuuluu enintään 20 avainhenkilöä mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet.

Optio-oikeuksien 2018 ehdot

Componentan hallitus päätti 10.2.2020 yhtiölle palautuneiden 416 250 optio-oikeuden 2018A muuntamisesta optio-oikeuksiksi 2018B. Lue pörssitiedote >>

Componentan hallitus päätti  18.12.2020 yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvistä muutoksista. Nämä muutokset perustuvat yhtiön toteuttamaan merkintäetuoikeusantiin, jonka lopullinen tulos julkaistiin 9.12.2020 sekä 18.12.2020 toteutettuun osakkeiden yhdistämiseen.  Lue pörssitiedote >>

SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2018

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2018 palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana 36 kuukauden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen, viimeistään joulukuun 2021 loppuun mennessä. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu noin 15:lle hallituksen päättämälle avainhenkilöille mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 1 999 500 Componenta Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Componentan hallitus päätti 18.12.2020 yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvistä muutoksista. Nämä muutokset perustuvat yhtiön toteuttamaan merkintäetuoikeusantiin, jonka lopullinen tulos julkaistiin 9.12.2020 sekä 18.12.2020 toteutettuun osakkeiden yhdistämiseen. Lue pörssitiedote >>