Käyttöehdot

Ole hyvä ja lue huolellisesti nämä käyttöehdot ennen Componentan verkkosivuston käyttöä.
Tämän verkkosivuston sisältö on Componenta Oyj:n ja/tai sen tytäryhtiöiden(jäljempänä Componenta) omaisuutta. Tämän sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Componenta pidättää itsellään kaikki oikeudet sivustolla esitettyyn materiaaliin. ”Componenta”, Componentan logo ja Componentan valmistamien tuotteiden nimet ovat Componentan tavaramerkkejä.

Componentan verkkosivustolla esitetyn tiedon uudelleen tuottaminen, siirtäminen, jakelu tai säilyttäminen on kielletty ilman Componentan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Kuitenkin käyttäjällä on lupa henkilökohtaiseen käyttöön tallettaa tietokoneelleen tai tulostaa sivuja tai otteita sivuista.Yksittäisiin Componentan verkkosivustolla esitettyihin dokumentteihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisillä sivuilla. Julkistettuaaineistoa saa käyttää, mikäli lähde mainitaan.

Componentan verkkosivuston sisältö esitetään sellaisenaan. Componenta ei vastaa sivuillaesitetyn tiedon oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Componentaei myöskään vastaa mistään sivustolla olevan aineiston tai sen käyttämisen tai muuttamisen aiheuttamista vahingoista. Componentan verkkosivusto voi sisältää päivittämätöntä tietoa. Componenta varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muuttaa sivuston sisältöä tai estää pääsyn sivuille. Componenta ei takaa tämän palvelun jatkuvaa saatavuutta eikä vastaa millään tavalla niiden sivujen sisällöstä, joihin Componentan verkkosivustolla on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Componentan toimesta. Componentan verkkopalvelussa käytetään virussuojausta, mutta Componenta ei takaa sitä, että palvelu on täysin viruksista vapaa.

Lähettämällä aineistoa mille tahansa Componentan palvelimelle, esimerkiksi sähköpostitse tai verkkosivujen välityksellä käyttäjä sitoutuu siihen, että lähetetty aineisto onjulkaisukelpoista ja että Componentalla on oikeus julkaista se. Käyttäjä vapauttaa Componentan vastuusta kaikkien niiden vaatimusten osalta, joita kolmannet osapuolet mahdollisesti esittävät Componentalle käyttäjän Componentalle lähettämän aineiston johdosta. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä Componentalle vaatimuksia aineistoon liittyvissä kysymyksissä.

Tulevaisuutta koskevat arviot

Tähän verkkosivustoon sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviinseikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessayhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:

  • yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
  • kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
  • yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
  • vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.