Riskienhallinta

Riskienhallinta, valvontaympäristö, sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus

Riskienhallinta on osa yhtiön valvontajärjestelmää ja sillä pyritään varmistamaan yhtiön liiketoimintaan vaikuttavien riskien tunnistaminen, arviointi ja seuranta. Sen avulla pyritään ennakoimaan liiketoimintaan vaikuttavat uhat ja mahdollisuudet ja varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuus.

Componentan taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että raportointi on luotettavaa ja että soveltuvia lakeja ja säännöksiä on noudatettu. Componenta laatii taloudellisen raportointinsa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS), arvopaperimarkkinalain, kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti noudattaen samalla Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita ja Nasdaq Helsinki Oy:n pörssin sääntöjä.

Riskienhallinta

Hallitus vahvistaa periaatteet ja vastuut riskienhallinnalle sekä seuraa riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Toimitusjohtaja valvoo riskienhallintaohjelman toteutumista siten, että se keskittyy paikallisen ja operatiivisen toiminnan kannalta olennaisiin asioihin. Johtoryhmä osallistuu riskien tunnistamiseen, arviointiin, vastuuttamiseen ja kontrollointiin.

Talousjohtaja vastaa Componentan riskienhallinnan kehittämisestä.

Liiketoimintajohdon tehtävänä on tunnistaa ja hallita vastuualueensa riskejä osana operatiivista toimintaansa.

Jokainen työntekijä vastaa omaan työhönsä liittyvien ja muutoin hallitsemiensa riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja raportoinnista omalle esihenkilölleen.

Componenta-konsernin liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä hallitaan Componentan hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Konsernirahoitus hallinnoi rahoitusriskejä sekä turvaa osaltaan oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuden kilpailukykyisin ehdoin. Samalla konsernirahoitus vastaa myös rahavarojen hallinnoinnista ja mahdollisesta suojauksesta.

Konsernin johtoryhmä käy vuosittain läpi riskienhallintaprosessin (ERM) ja seuraa säännöllisesti toiminnan merkittävimpiä riskejä. Riskienhallintaprosessissa riskit tunnistetaan ja arvioidaan sekä päätetään niihin liittyvistä korjaavista toimenpiteistä.

Componentan merkittävimmät liiketoimintaympäristöön ja liiketoimintaan liittyvät riskit ja rahoitusriskit löytyvät internetsivuilta kohdasta Riskien kuvaukset alla.

Valvontaympäristö

Componentan sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että konserni toimii strategiaa toteuttaen tehokkaasti ja tuloksellisesti, että riskienhallinta on asianmukaisesti ja riittävästi järjestetty ja että taloudellinen ja toiminnan raportointi on luotettavaa. Valvonnan perustana ovat Componentan arvot sekä yhtiön toimintaperiaatteet, politiikat ja menettelyohjeet. Sisäinen valvonta on osa johtamista, hallinnointia ja päivittäistä toimintaa.

Taloudellinen raportointi ja sen oikeellisuuden valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin ja vahvistettaviin budjetteihin, kuukausittain tehtäviin ennusteisiin sekä tulosraportointiin, jolla toteumaa verrataan budjettiin ja ennusteisiin. Taloudellisesta raportointiprosessista ja siihen liittyvistä yhtenäisistä ja säännöllisesti päivitettävistä ohjeista vastaavat konsernin talousorganisaatio ja yksiköiden hallinto yhteistyössä.

Avoin ja riittävä viestintä varmistaa tehokkaan ja toimivan valvontaympäristön. Tietoa raportoinnin työkaluista sekä talousraportoinnin ohjeet ja periaatteet on käyty läpi kaikkien talousraportointiin osallistuvien kanssa kunkin vastuiden mukaisesti. Talousraportoinnin ohjeet sekä periaatteet ovat saatavilla konsernin talousorganisaatiosta sekä konsernin intranetistä siltä osin kuin ohjeet koskettavat konsernin muitakin funktioita. Uusista raportointivaatimuksista sekä muusta vastaavasta informoidaan talousorganisaation sisällä säännöllisesti kunkin vastuiden mukaisesti. Konsernin talousjohtaja raportoi sisäiseen valvontaan liittyvistä asioista säännöllisesti hallitukselle.

Hallitus valvoo konsernin taloudellista raportointiprosessia sekä seuraa sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta.

Sisäinen valvonta

Componentan toiminnan tuloksellisuutta ja tehokkuutta sekä taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla taloudellisella raportoinnilla säännöllisesti. Taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan toimenpiteiden tehokkuutta valvovat hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä ja operatiiviset johtoryhmät.

Konsernilaajuiset yhtenäiset toimintatavat kattavat myös raportoinnin, johon liittyvät ohjeet kommunikoidaan säännöllisesti raportointiprosessiin osallistuvien kanssa kunkin vastuiden mukaisesti. Group controller seuraa konserninlaajuisten raportointiprosessien ohjeiden mukaisten toimenpiteiden toteutumista yhdessä talousjohtajan kanssa.

Yksikön controller vastaa operatiivisten yksikköjen talousraportoinnista yhdessä yksikön johdon kanssa. Kunkin liiketoimintayksikön ja liiketoiminta-alueen johtoryhmä analysoi oman talousraporttinsa, mukaan lukien volyymit, tuotot, kustannukset, kannattavuuden ja käyttöpääoman, kuukausittain ennen konsernin johtoryhmän raportointikokousta.

Konsernin tuloksen lopullisesta arvioinnista vastaa hallitus.

Sisäinen tarkastus

Componenta-konsernin sisäistä tarkastusta toteutetaan hallituksen hyväksymien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Periaatteet perustuvat konsernin sisäiseen raportointiin ja hallituksen hyväksymään vuosittaiseen tarkastussuunnitelmaan.

Componenta-konsernin taloushallinto suorittaa konsernin eri funktioiden sisäisen kontrolliympäristön vahvistamista vuosisuunnitelman puitteissa. Componenta hyödyntää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita sisäisessä tarkastuksessa, mutta tällä hetkellä sisäisen kontrolliympäristön kehittäminen koetaan tehokkaampana tapana vahvistaa sisäistä valvontaa. Hallinnointikoodi 2020:n suosituksen 26 mukaisesti yhtiön ei aina ole tarkoituksenmukaista järjestää sisäisen tarkastuksen tehtäviä omaksi toiminnokseen organisaatiossaan. Componenta on päätynyt lähestymistapaan arvioituaan liiketoiminnan laajuutta ja niiden kotimaahan keskittynyttä sijaintia.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla taloudellisella raportoinnilla säännöllisesti. Raportteihin sisältyvät toteumatiedot, budjetit ja ajantasaiset ennusteet kuluvalle vuodelle.

Riskien kuvaukset

Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit

Kilpailutilanne ja hintariski

Konsernin toimiala on pääomavaltainen, suhdanneherkkä ja fragmentoitunut. Taloudellisen taantuman pitkittyessä ylikapasiteetti voi lisätä kilpailua ja markkinoiden hintapaineita. Componenta pyrkii hinnoittelemaan tuotteensa kilpailukykyisesti kulloisenkin markkinatilanteen mukaisesti.

Hyödykeriskit

Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysteräksen ja harkkoraudan, rakenneteräksen, alumiinin ja energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin sekä energian häiriötön saatavuus. Componenta-konsernin pääraaka-aineiden hinnanvaihtelut vaikuttavat konsernin tuotteiden katteisiin.  Hinnannousut siirtyvät asiakkaille toimitettaviin tuotteisiin viiveellä ja siksi hinnannousut pienentävät katteita. Hintojen laskiessa konsernin katteet vastaavasti paranevat.

Raaka-aineisiin ja sähköön liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuksilla. Componentalla on asiakkaidensa kanssa hintasopimukset, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden ja sähkön hintojen muutoksia vastaavasti.

Konsernin valimoiden ja konepajojen sähkönkulutus aiheuttaa ostetun sähkön spot-hintariskin. Ulkopuolinen asiantuntija toimii Componentan asettamissa puitteissa Componentan hankinta- ja riskipolitiikan mukaisesti. Sähkön hintaa voidaan kiinnittää rullaavasti enintään 36 kuukautta eteenpäin kiinnitysten painopisteen ollessa lyhyessä päässä. Suojauksessa ei käytetä johdannaisia. Ennustetun ja toteutuneen sähkönkulutuksen ero voi vaikuttaa yhtiön tulokseen. Sähkönhinnan muutokset pyritään siirtämään asiakkaille erillisellä sähkölisällä.

Ympäristöön liittyvät riskit

Componenta noudattaa ympäristölainsäädäntöä kaikessa toiminnassaan ISO 14001 -standardia tuotteiden ja toimintojen kehittämisessä. Ympäristölainsäädännön ja -määräysten muutoksista saattaa aiheutua Componentalle lupaehtojen noudattamiseen tai ympäristön puhdistamiseen liittyviä kustannuksia, jotka voivat vaikuttaa konsernin taloudelliseen tulokseen.

Componentan kaikilla yksiköillä on toimivat ISO 14001 -ympäristöjärjestelmät, joiden puitteissa ympäristöön liittyviä asioita kehitetään ja parannetaan. Riskitilanteita pyritään estämään ennakoivan huollon, ohjeistusten sekä rakenteellisten toimenpiteiden avulla.

Toiminnan jatkuvuuteen liittyvät riskit

Toiminnan jatkuvuuteen liittyy epävarmuustekijöitä ja riskejä, mutta ne ovat vähentyneet aiemmista vuosista ja ovat mitigoitavissa. Toiminnan jatkuvuuden kannalta yhtiön keskeisimmät arviot, olettamat ja epävarmuustekijät liittyvät Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamiin mahdollisiin riskeihin myyntivolyymien kasvattamisessa, sähkön häiriöttömään saatavuuteen ja sähköenergian hinnan vaihteluiden lyhyen aikavälin hallintaan sekä factoringjärjestelyjen ja luottolimiittien jatkuvuuteen.

Johto on yhtiöiden kassavirtaennusteita ja tulevaa likviditeettitilannetta analysoidessaan tehnyt arvioita yhtiöiden tulevista myynnin volyymeista ja liikevaihdoista, käyttökatteista, investoinneista sekä käyttöpääomatarpeista.

Liiketoimintaan liittyvät riskit

Asiakasriskit

Componentalla on isoja asiakkaita, joiden merkitys konsernin liiketoiminnalle on suuri. Asiakkaiden menetyksiä tapahtuu harvoin, sillä toimittajan vaihtamiseen liittyvät kustannukset ovat korkeat johtuen lähinnä tuotteiden ylösajoon sekä työkalujen ja mallien valmistukseen liittyvistä kustannuksista sekä laaturiskeistä.

Componentan mahdolliset käyttöpääoman saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit saattavat heikentää tulevan uuskaupan volyymeja ja pienentää asiakkaiden tulevaisuudessa antamia uusia tuotteita koskevia tilauksia päättyvien tuotteiden tilalle. Volyymejä voivat heikentää myös mahdolliset asiakasmenetykset kaupallisista syistä.

Toimittajariskit

Componentan liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysmetallin ja harkkoraudan sekä energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Raaka-aineisiin ja sähköön liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuksilla asiakkaiden kanssa, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden ja sähkön hintojen muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden ja sähkön hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän. Kriittiset raaka-aineet pyritään hankkimaan vähintään kahdelta toimittajalta toimitusriskin vähentämiseksi.

Tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit

Componenta pyrkii tunnistamaan, mittaamaan ja valvomaan erityyppisiä riskejä hyvin suunnitelluilla ja järjestelmällisesti toteutetuilla menetelmillä. Componenta käsittelee tuotannonkeskeytyksiin liittyviä asioita yhdessä vakuutusyhtiöiden kanssa ja keskeytysriskeihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.

Työmarkkinahäiriöt

Työmarkkinahäiriöt ovat riskitekijöitä, sillä ne voivat aiheuttaa tuotantohäiriöitä ja siten vaikuttaa toimitustäsmällisyyteen ja konsernin liiketoimintaan.

Sopimus- ja tuotevastuuriskit

Konserni on vahingonkorvausvastuussa valmistamiensa, toimittamiensa ja edustamiensa tuotteiden aiheuttamista vahingoista. Näihin riskeihin on konsernissa varauduttu asianmukaisin vakuutuksin, joiden tarkoituksena on kattaa edellä mainittuihin vahinkoihin liittyvät riskit.

Componentalla on myös sopimuksia, joissa yhtiö vastaa myös tuotteidensa aiheuttamista välillisistä vahingoista. Näissä sopimuksissa on pääsääntöisesti vastuunrajoitus, jonka puitteissa välilliset vahingot on pyritty kattamaan asianmukaisin vakuutuksin. Yhtiö pyrkii hallinnoimaan tuotevastuuriskejä myyntisopimusehdoilla.

Henkilöstöriskit

Componentan liiketoimintojen menestyksekäs toteuttaminen ja kilpailukyvyn säilyttäminen ovat riippuvaisia osaavan henkilöstön pysymisestä yhtiön palveluksessa. Componentan tarkoituksena on luoda työympäristö, jossa työntekijät voivat kehittyä ja johon he voivat sitoutua, sekä tarjota heille kilpailukykyiset edut. Componentan henkilöstöpolitiikka huomioi sosiaalisen ja eettisen vastuun sekä ihmisoikeudet.

Tietoturvariskit

Tukeakseen Componentan liiketoimintaprosesseja ja päätöksentekoa informaation pitää olla luotettavaa ja helposti saatavilla. Lisäksi informaatiojärjestelmien on oltava riittävällä tavalla suojattuja ja varmistettuja informaatiovuotojen ehkäisemiseksi. Liiketoimintasovellusten, IT-infrastruktuurin ja IT-prosessien yhtenäistäminen on tärkeä kulmakivi IT-riskien hallinnassa. Näiden toimenpiteiden menestyksekäs hoitaminen lieventää niin sisäiseen valvontaan kuin taloudelliseen raportointiinkin liittyviä riskejä.

Rahoitusriskit

Componenta-konsernin liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä hallitaan Componentan hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Tavoitteena on suojata konsernia rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta muutoksilta ja siten turvata omalta osaltaan konsernin tuloskehitys ja taloudellinen asema. Rahoitusriskien määrää pyritään rajoittamaan hyväksyttävälle tasolle käyttämällä tavanomaisia markkinoilla saatavilla olevia rahoitusinstrumentteja. Rahoitusriskien hallinta pyritään keskittämään konsernin rahoitusosastolle.

Rahoitus- ja maksuvalmiusriskit

Yhtiön liiketoiminnan rahoitus perustuu liiketoiminnan tulorahoitukseen, sitoviin ja nostettuihin rahoituslaitoslainoihin, luottolimiitteihin sekä myyntisaamisten factoring-rahoitukseen. Luottolimiittisopimukset tulee uudistaa vuosittain ja factoring-rahoitusjärjestelyt uusiutuvat vuosittain, ellei niitä irtisanota. Luottolimiittisopimuksiin ja factoring-rahoitusjärjestelyjen sopimuksiin sisältyy ehtoja, joiden perusteella ne voidaan irtisanoa myös sopimuskaudella. Yhtiön näkemyksen mukaan nämä ehdot ovat tavanomaisia, eikä niiden rikkominen ole todennäköistä. Factoring-järjestelyiden tai luottolimiittien irtisanominen tai niiden uusimatta jättäminen voisivat aiheuttaa epävarmuustekijöitä ja riskejä Componentan likviditeettiin, mutta epävarmuustekijät sekä riskit ovat mitigoitavissa.

Valuuttariski

Componentan hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaan valuuttariski jaetaan valuuttamääräisistä tuloista ja menoista johtuvaan transaktioriskiin ja valuuttamääräisistä oman pääoman ehtoisista sijoituksista ja tuloksesta johtuvaan translaatioriskiin.

Transaktiopositioon lasketaan taseessa olevat valuuttamääräiset myyntisaamiset ja ostovelat sekä suurella todennäköisyydellä tulevaisuudessa toteutuvat valuuttamääräiset kassavirrat. Tulevaisuuden aikaväli on normaalisti 1–6 kuukautta, mutta sitä voidaan pidentää tarvittaessa 12 kuukauteen. Nämä muodostavat transaktioposition osuuden, jonka muutokset vaikuttavat liikevoittoon. Erillisenä tästä positiosta tarkastellaan niitä transaktioposition eriä, joiden valuuttakurssimuutoksista aiheutuvat tulosvaikutukset kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin, kuten valuuttamääräiset rahat ja pankkisaamiset sekä konsernin sisäiset ja ulkoiset valuuttalainat ja lainasaamiset.

Translaatiopositio määritellään konsernin niiden ulkomaisten tytär- ja osakkuusyritysten omien pääomien ja kertyneiden voittojen perusteella, joiden toimintavaluuttana on muu kuin euro. Tällä hetkellä yhtiöllä ei ole translaatioriskiä, koska kaikkien konserniyhtiöiden toimintavaluutta on euro.

Suojautumisessa valuuttakurssien muutoksilta voidaan käyttää valuuttalainoja ja -talletuksia sekä muita luonnollisia suojaussuhteita. Lisäksi voidaan käyttää tavanomaisia johdannais-instrumentteja kuten valuuttatermiinejä ja -optioita, joiden hinnoittelu markkinoilla on luotettavaa. Valuuttajohdannaisten maturiteetti on alle vuoden.

Korkoriski

Konsernin käyvän arvon ja rahavirran korkoriski kohdistuu lähinnä konsernin lainasalkkuun ja leasingsopimuksiin. Korkoriskiä syntyy, kun markkinakorkojen ja korkomarginaalien muutokset vaikuttavat rahoituskuluihin ja tuottoihin. Korkoriskejä hallitaan tasapainottamalla kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten lainojen ja sijoitusten välistä suhdetta ja juoksuaikaa. Lisäksi voidaan käyttää johdannaisinstrumentteja, kuten koronvaihtosopimuksia.

Luottoriski

Kukin konserniyhtiö vastaa ensisijaisesti omiin asiakassaataviinsa liittyvistä luottoriskeistä. Konsernin rahoitus ohjeistaa ja valvoo luottoriskien hallintaa, arvioi asiakkaiden luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua maksuvelvoitteistaan. Asiakassaatavien perintää toteutetaan konsernin perintäpolitiikan mukaisesti.