Palkitseminen

Componentan palkitsemista ohjaavia tärkeitä perusperiaatteita ovat suoritukseen perustuva palkitseminen ja henkilöstön kokonaispalkitseminen. Componenta pyrkii palkitsemisella motivoimaan, kannustamaan, houkuttelemaan ja sitouttamaan kyvykkäitä henkilöitä. Palkitsemisen tavoitteena on myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen, kehittää yhtiön suorituskykyä sekä tukea yhtiötä liiketoimintastrategian ja pitkän aikavälin taloudellisten etujen saavuttamisessa. 

Palkitseminen on yksi tärkeimmistä keinoista varmistaa, että yhtiön henkilöstö ymmärtää tulostavoitteet ja omat mahdollisuutensa vaikuttaa tuloksiin sekä liiketoiminnan tuloksen ja palkitsemisen välisen yhteyden. Componentan tavoitteena on pitää palkitsemisperiaatteet ja -käytännöt ymmärrettävinä ja läpinäkyvinä.

Componentan toimielinten palkitsemispolitiikka.

Päätöksentekojärjestys

Componentan yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta. Osakkeenomistajien nimitys-toimikunta valmistelee yhtiökokoukselle perustellut ehdotukset liittyen hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen sekä lähtökohtaisesti myös esittelee ehdotukset yhtiökokoukselle. Osakkeen-omistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Componentan hallitus nimittää toimitusjohtajan ja hyväksyy toimitusjohtajasopimuksen ehdot sekä toimitusjohtajalle maksettavat palkat ja palkkiot. Hallitus päättää myös konsernin johtoryhmän jäsenten palkoista ja palkkioista toimitusjohtajan esityksen perusteella konsernissa sovellettavan ”yksi yli yhden” -hyväksymisperiaatteen mukaisesti.

Hallituksen palkitseminen 2022

Hallituksen jäsenten palkitseminen perustuu yhtiökokouksen hyväksymään vuosipalkkioon. Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous 8.4.2022 päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävällä toimikaudella seuraavat kiinteät vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa, hallituksen jäsenille 25 000 euroa, sekä mahdollisten hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille 5 000 euroa.

Vuonna 2022 hallituksen jäsenille maksettiin yhtiö­kokouksen päätöksen mukaisesti vuosipalkkioina yhteensä 125 000 euroa. Hallituspalkkiot makset­tiin kokonaisuudessaan rahana. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten matka­kustannukset korvattiin yhtiön matkustussään­nön mukaisesti. Hallitus ei perustanut keskuudes­taan valiokuntia tilikaudella 2022. Hallituksen jäsenille ei maksettu muuttuvia palkkioita eikä heitä palkittu suorituksen perusteella. Hallituksen palkitseminen oli vuoden 2022 aikana yhdenmukaista palkitsemispolitiikan kanssa.

Hallituksen palkkiot vuonna 2022

Hallitus 2022 Vuosipalkkiot yhteensä, euroa
Harri Suutari Puheenjohtaja 50 000
Anne Leskelä Varapuheenjohtaja 25 000
Tomas Hedenborg Jäsen 25 000
Petteri Walldén Jäsen 25 000
Yhteensä 125 000

Johdon palkitsemisen periaatteet

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkio koostuu kiinteästä palkanosasta, eli kuukausipalkasta ja etuisuuksista (mm. puhelinetu) sekä muuttuvasta palkanosasta, joka käsittää lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat. Johtoryhmän jäsenten kiinteä palkanosa sisältää korvauksen mahdollisesta Componenta-konsernin tytäryhtiöiden sekä osakkuusyhtiöiden hallitustyöskentelystä.

Lisää kannustinohjelmista alempana tällä sivulla.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan toimisuhde on voimassa toistaiseksi. Toimitusjohtajan työsuhteen keskeiset ehdot käyvät ilmi alla olevasta taulukosta.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot

Rahapalkka ja luontoisedut Kiinteä kokonaispalkka koostuen rahapalkasta ja mahdollisista luontoiseduista (puhelin-, ravinto- ja autoedut). Lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu ylimääräiseen sairauskuluvakuutukseen.
Lyhyen aikavälin 
palkitsemisjärjestelmä
Toimitusjohtaja on oikeutettu toimisuhteensa alusta lähtien taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvään kannustepalkkioon. Vuosittaisen palkkion enimmäismäärä vastaa toimitusjohtajan kuuden kuukauden kokonaispalkkaa. Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä on harkinnanvarainen ja yhtiö voi muuttaa palkitsemisjärjestelmien ehtoja, maksuperusteita tai lakkauttaa palkitsemisjärjestelmän. Palkitsemisjärjestelmästä on kerrottu alla kohdassa ”Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä”.
Pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmät
Toimitusjohtaja on oikeutettu hallituksen päätöksellä marraskuussa 2018 käyttöön ottamaan konsernin avainhenkilöiden optio-ohjelmaan. Palkitsemisjärjestelmät ovat harkinnanvaraisia ja yhtiö voi muuttaa palkitsemisjärjestelmien ehtoja, maksuperusteita tai lakkauttaa palkitsemisjärjestelmän. Palkitsemisjärjestelmistä on kerrottu alla kohdassa ”Pitkän aikavälin kannustin-järjestelmä”.
Eläke Toimitusjohtaja on lakisääteisen eläketurvan piirissä.
Toimisuhteen päättäminen Toimitusjohtajan johtajasopimus päättyy ilman irtisanomista toimitusjohtajan saavuttaessa 68 vuoden iän. Toimitusjohtajan johtajasopimus voidaan irtisanoa päättymään toimitusjohtajan toimesta kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen ja yhtiön toimesta kuuden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Toimitusjohtaja on oikeutettu kuuden kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan kertaluonteiseen erokorvaukseen siinä tapauksessa, että toimitusjohtajasopimus irtisanotaan yhtiön toimesta ilman, että toimitusjohtaja on syyllistynyt mm. yhtiön kannalta merkitykseltään olennaisiin rikoksiin tai vilpillisiin menettelyihin tai sopimusrikkomukseen.

Toimitusjohtajan palkitseminen 2022

Toimitusjohtajan palkitseminen oli vuoden 2022 aikana yhdenmukaista palkitsemispolitiikan kanssa.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtaja on oikeutettu taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvään lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä maksettavaan palkkioon. Vuonna 2022 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä rahana maksettu, vuodelta 2021 kertynyt, palkkio perustui konsernin käyttökatteeseen, joka oli ehdollinen positiiviselle kassavirralle investointien jälkeen, ja palkkio vastasi toimitusjohtajan kuuden kuukauden kokonaispalkkaa. Toimitusjohtajalle ei makseta palkkioita lyhytaikaisesta kannustinjärjestelmästä vuodelta 2022, sillä konsernin käyttökate ei suotuisasta kehityksestä huolimatta saavuttanut sille asetettuja tavoitteita.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Nykyinen toimitusjohtaja on oikeutettu hallituk­sen 12.11.2018 tekemällä päätöksellä käyttöön otet­tuun konsernin avainhenkilöiden optio-ohjelmaan.

Toimitusjohtajan osallistuminen optio-ohjelmaan

Optio-oikeudet Optio-ohjelmien perusteella toimitusjohtajalle myönnetyt optio-oikeudet, kpl Osakkeiden määrä, jonka yksi optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään Osakkeen merkintähinta, euroa Osakkeiden merkintäaika
2018A 6 800 2 5,25 1.12.2021–30.11.2023
2018B 5 566 2 3,85 1.12.2022–30.11.2024
2018C 7 540 2 3,025 1.12.2023-30.11.2025

Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen vuonna 2022

Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2022 palkitse­mispolitiikan mukaisesti kiinteää kuukausipalkkaa, joka koostuu rahapalkasta ja luontaiseduista. Toimitusjohtajalle maksettuja palkkioita ei ole pyydetty palautettaviksi vuoden 2022 aikana.

Tilikaudelta 2022 toimitusjohtajalle ei kertynyt palkkiota lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä. Vuonna 2022 toimitusjohtajalle maksettiin palkkiota vuodelta 2021 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä 122 406 euroa.

Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen vuonna 2022, euroa Kiinteät palkkiot (rahapalkka, sis. luontaisedut) Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä Pitkän
aikavälin kannustin-
järjestelmät
Yhteensä
Toimitusjohtaja Sami Sivuranta 261 469 122 406 0 383 875
Prosenttiosuudet 68 % 32 % 0 % 100 %
Toimitusjohtajan rahapalkka sisälsi matkapuhelinedun sekä sairauskuluvakuutuksen.

Johtoryhmän palkitseminen 2022

Vuonna 2022 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä rahana maksettu, vuodelta 2021 kertynyt, palkkio perustui konsernin käyttökatteeseen, joka oli ehdollinen positiiviselle kassavirralle investointien jälkeen, ja palkkio vastasi johtoryhmän jäsenen kuuden kuukauden kokonaispalkkaa.

1.1.‒31.12.2022, e Palkat ja palkkiot luontoisetuineeen Lyhyen aikavälin kannustin-
järjestelmä
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät
(Osakeperusteiset maksut)
Yhteensä
Muut konsernin johtoryhmän jäsenet 536 205 192 274 728 479

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä edistää sitoutumista asettamalla selkeitä, mitattavissa olevia vuositavoitteita, joilla on suora vaikutus yhtiön tulokseen. Componentan hallitus vahvistaa vuosittain mahdollisten lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmien ehdot ja tavoitteet koko konsernin osalta. Palkitsemispolitiikan mukaan mahdollisesta lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä maksettavat palkkiot voivat olla enintään puolet toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta. Hallitus voi harkintansa mukaan tehdä muutoksia lyhyen aikavälin kannustimien kriteereihin.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Mahdollisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on toimia avainhenkilöiden kannustimena sekä yhtenäistää avainhenkilöiden edut osakkeenomistajien etuihin ja liiketoiminnan kestävyyteen tähtäävän pitkän aikavälin strategian kanssa. Pitkän aikavälin kannustimet voivat koostua sekä suoriteperusteisista että sitouttavista osakepohjaisista palkkiojärjestelmistä.

Palkitsemispolitiikan mukaan hallitus päättää pitkän aikavälin kannustinohjelmista, kuten osakepohjai­sista palkkiojärjestelmistä ja määrittää suoriteperusteisten ohjelmien ansaintakriteerit kunkin ohjelman alkaessa. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintamahdollisuuden käypä arvo voi olla enintään 30 % toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta. Käypä arvo lasketaan aina kannustinmekanismille relevantilla menetelmällä ansaintajakson alkaessa. Palkkioista päättää hallitus, joka voi myös tehdä muutoksia mahdollisten pitkän aikavälin kannustimien kriteereihin.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Optio-oikeudet 2018

Componenta Oyj:n hallitus päätti 12.11.2018 yhtiökokouksen antamaan valtuutuksen nojalla konsernin avainhenkilöiden optio-ohjelmasta. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiössä omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöt yhtiöön. Optio-ohjelman perusteella maksettavan palkkion edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on maksuhetkellä voimassa, mutta hallitus voi päättää toisin harkintansa mukaan.

Componentan optio-ohjelmassa optio-oikeuksia on 31.12.2021 yhteensä enintään 146 410 kappaletta, joista 33 650 kpl merkitään tunnuksella 2018A, 36 298 kpl merkitään tunnuksella 2018B ja 76 462 kpl merkitään tunnuksella 2018C. Kukin optio-oikeus 2018 oikeuttaa merkitsemään kaksi yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Osakkeiden merkintähinta on 5,25 euroa osak­keelta optio-oikeudella 2018A; 3,85 euroa osakkeelta optio-oikeudella 2018B ja 3,025 euroa osakkeelta optio-oikeudella 2018C. Optio-oikeuksien 2018A mer­kintäaika on 1.12.2021–30.11.2023, optio-oikeuksien 2018B osalta 1.12.2022–30.11.2024 sekä optio-oikeuk­sien 2018C osalta 1.12.2023–30.11.2025.

Componentan hallitus päätti 10.2.2020 yhtiölle palautuneiden 416 250 optio-oikeuden 2018A muuntamisesta optio-oikeuksiksi 2018B. Lue pörssitiedote

Hallitus päätti 18.12.2020 yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvistä muutoksista. Nämä muutokset perustuvat yhtiön toteuttamaan merkintäetuoikeusantiin, jonka lopullinen tulos julkaistiin 9.12.2020, sekä 18.12.2020 toteutettuun osakkeiden yhdistämiseen. Lue pörssitiedote

Componenta Oyj:n hallitus on päättänyt 21.6.2021 yhtiölle palautuneiden optio-oikeuksien 2018A ja 2018B muuntamisesta optio-oikeuksiksi 2018C. Lue pörssitiedote

Optio-oikeuksien ehdot (12.11.2018)

Optio-oikeudet 2023

Componenta Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää uuden yhtiön avainhenkilöille suunnatun optio-ohjelman. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiössä omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöt yhtiöön.

Optio-oikeuksia tullaan antamaan yhteensä enintään 400 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 400 000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 133 348 merkitään tunnuksella 2023A, 133 326 merkitään tunnuksella 2023B ja 133 326 merkitään tunnuksella 2023C.

Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2023A, 1.6.2026–31.5.2028, optio-oikeuksilla 2023B, 1.6.2027–31.5.2029 ja optio-oikeuksilla 2023C, 1.6.2028–31.5.2030.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on optio-oikeudella 2023A, osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 21.4.–22.5.2023, optio-oikeudella 2023B, osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 22.4–21.5.2024 ja optio-oikeudella 2023C, osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 17.4–19.5.2025.

Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 400 000 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2023 antaman valtuutuksen nojalla. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Lue pörssitiedote.

Optio-oikeuksien ehdot (13.4.2023)