Sijoittajat

Palkitseminen

Componentan palkitsemista ohjaavia tärkeitä perusperiaatteita ovat suoritukseen perustuva palkitseminen ja henkilöstön kokonaispalkitseminen. Componenta pyrkii palkitsemisella motivoimaan, kannustamaan, houkuttelemaan ja sitouttamaan kyvykkäitä henkilöitä. Palkitsemisen tavoitteena on myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen, kehittää yhtiön suorituskykyä sekä tukea yhtiötä liiketoimintastrategian ja pitkän aikavälin taloudellisten etujen saavuttamisessa. 

Palkitseminen on yksi tärkeimmistä keinoista varmistaa, että yhtiön henkilöstö ymmärtää tulostavoitteet ja omat mahdollisuutensa vaikuttaa tuloksiin sekä liiketoiminnan tuloksen ja palkitsemisen välisen yhteyden. Componentan tavoitteena on pitää palkitsemisperiaatteet ja -käytännöt ymmärrettävinä ja läpinäkyvinä. 

Componentan toimielinten palkitsemispolitiikka >>

Päätöksentekojärjestys

Componentan yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta. Osakkeenomistajien nimitys-toimikunta valmistelee yhtiökokoukselle perustellut ehdotukset liittyen hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen sekä lähtökohtaisesti myös esittelee ehdotukset yhtiökokoukselle. Osakkeen-omistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Componentan hallitus nimittää toimitusjohtajan ja hyväksyy toimitusjohtajasopimuksen ehdot sekä toimitusjohtajalle maksettavat palkat ja palkkiot. Hallitus päättää myös konsernin johtoryhmän jäsenten palkoista ja palkkioista toimitusjohtajan esityksen perusteella konsernissa sovellettavan ”yksi yli yhden” -hyväksymisperiaatteen mukaisesti. 

Hallituksen palkitseminen 2020

Hallituksen jäsenten palkitseminen perustuu yhtiökokouksen hyväksymään vuosipalkkioon. Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous 16.4.2020 päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävällä toimikaudella seuraavat kiinteät vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa, hallituksen jäsenille 25 000 euroa, sekä mahdollisten hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille 5 000 euroa. 

Vuonna 2020 hallituksen jäsenille maksettiin yhtiö­kokouksen päätöksen mukaisesti vuosipalkkioina yhteensä 125 000 euroa. Hallituspalkkiot makset­tiin kokonaisuudessaan rahana. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten matka­kustannukset korvattiin yhtiön matkustussään­nön mukaisesti. Hallitus ei perustanut keskuudes­taan valiokuntia tilikaudella 2020. Hallituksen jäsenille ei maksettu muuttuvia palkkioita eikä heitä palkittu suorituksen perusteella. Hallituksen palkitseminen oli vuoden 2020 aikana yhdenmukaista palkitsemispolitiikan kanssa. 

Hallituksen palkkiot vuonna 2020

Johdon palkitsemisen periaatteet

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkio koostuu kiinteästä palkanosasta, eli kuukausipalkasta ja etuisuuksista (mm. puhelinetu) sekä muuttuvasta palkanosasta, joka käsittää lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat. Johtoryhmän jäsenten kiinteä palkanosa sisältää korvauksen mahdollisesta Componenta-konsernin tytäryhtiöiden sekä osakkuusyhtiöiden hallitustyöskentelystä.

Lisää kannustinohjelmista alempana tällä sivulla.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan toimisuhde on voimassa toistaiseksi. Toimitusjohtajan työsuhteen keskeiset ehdot käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. 

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot

Rahapalkka ja luontoisedutKokonaispalkka 20 000 euroa kuukaudessa koostuen rahapalkasta ja mahdollisista luontoiseduista (puhelin-, ravinto- ja autoedut). Lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu ylimääräiseen sairauskuluvakuutukseen. 
Lyhyen aikavälin 
palkitsemisjärjestelmä
Toimitusjohtaja on oikeutettu toimisuhteensa alusta lähtien taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvään kannustepalkkioon. Vuosittaisen palkkion enimmäismäärä vastaa toimitusjohtajan kuuden kuukauden kokonaispalkkaa. Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä on harkinnanvarainen ja yhtiö voi muuttaa palkitsemisjärjestelmien ehtoja, maksuperusteita tai lakkauttaa palkitsemisjärjestelmän. Palkitsemisjärjestelmästä on kerrottu alla kohdassa ”Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä”.
Pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmät
Toimitusjohtaja on oikeutettu hallituksen päätöksellä marraskuussa 2018 käyttöön otettuihin konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, optio-ohjelmaan ja sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään. Palkitsemisjärjestelmät ovat harkinnanvaraisia ja yhtiö voi muuttaa palkitsemisjärjestelmien ehtoja, maksuperusteita tai lakkauttaa palkitsemisjärjestelmän. Palkitsemisjärjestelmistä on kerrottu alla kohdassa ”Pitkän aikavälin kannustin-järjestelmä”. 
EläkeToimitusjohtaja on lakisääteisen eläketurvan piirissä.
Toimisuhteen päättäminenToimitusjohtajan johtajasopimus päättyy ilman irtisanomista toimitusjohtajan saavuttaessa 68 vuoden iän. Toimitusjohtajan johtajasopimus voidaan irtisanoa päättymään toimitusjohtajan toimesta kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen ja yhtiön toimesta kuuden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Toimitusjohtaja on oikeutettu kuuden kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan kertaluonteiseen erokorvaukseen siinä tapauksessa, että toimitusjohtajasopimus irtisanotaan yhtiön toimesta ilman, että toimitusjohtaja on syyllistynyt mm. yhtiön kannalta merkitykseltään olennaisiin rikoksiin tai vilpillisiin menettelyihin tai sopimusrikkomukseen.

Toimitusjohtajan palkitseminen 2020 

Sami Sivuranta nimitettiin Componentan toimitus­johtajaksi 11.3.2020. Tätä ennen vuonna 2020 yhtiön toimitusjohtajana toimi Marko Penttinen. Toimi­tusjohtajan palkitseminen oli vuoden 2020 aikana yhdenmukaista palkitsemispolitiikan kanssa. 

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät 

Nykyinen toimitusjohtaja on oikeutettu taloudellis­ten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvään kannuste­palkkioon. Vuonna 2020 lyhyen aikavälin kannustin­järjestelmästä rahana maksettava kannustepalkkio perustui kassavirtaan ja palkkion enimmäismäärä vastasi toimitusjohtajan kuuden kuukauden koko­naispalkkaa. Toimitusjohtajalle ei maksettu palkkioita lyhytaikaisesta kannustinjärjestelmästä vuodelta 2020, sillä jatkuvien toimintojen kassavirta investoin­tien jälkeen ei saavuttanut vähimmäistavoitetta. 

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät 

Nykyinen toimitusjohtaja on oikeutettu hallituk­sen 12.11.2018 tekemällä päätöksellä käyttöön otet­tuihin konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin – optio-ohjelmaan ja sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään. 

Toimitusjohtajan osallistuminen optio-ohjelmaan

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä

Toimitusjohtajalle on myönnetty 31.12.2020 mennessä sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä yhteensä 8 119 osaketta.

 Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen vuonna 2020 

Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2020 palkitse­mispolitiikan mukaisesti kiinteää kuukausipalkkaa, joka koostuu rahapalkasta ja luontaiseduista, 20 000 euroa kuukaudessa. Toimitusjohtajalle kertyi osakepohjai­sesta kannustinjärjestelmästä myöhemmin erääntyviä laskennallisia osakeperusteisia maksuja 33 903 euroa. Toimitusjohtajalle maksettuja palkkioita ei ole pyydetty palautettaviksi vuoden 2020 aikana.

Johtoryhmän palkitseminen 2020

Vuonna 2020 johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä rahana maksettava kannustepalkkio perustui kassavirtaan ja palkkion enimmäismäärä vastasi johtoryhmän jäsenen kuuden kuukauden kokonaispalkkaa. Johtoryhmälle ei maksettu palkkioita lyhytaikaisesta kannustinjärjestelmästä vuodelta 2020.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä edistää sitoutumista asettamalla selkeitä, mitatta­vissa olevia vuositavoitteita, joilla on suora vaikutus yhtiön tulokseen. Componentan hallitus vahvistaa vuosittain mahdollisten lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmien ehdot ja tavoitteet koko konsernin osalta. Palkitsemispolitiikan mukaan mahdollisesta lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä maksetta­vat palkkiot voivat olla enintään puolet toimitusjohta­jan kiinteästä vuosipalkasta. Hallitus voi harkintansa mukaan tehdä muutoksia lyhyen aikavälin kannusti­mien kriteereihin. 

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Mahdollisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on toimia avainhenkilöiden kannusti­mena sekä yhtenäistää avainhenkilöiden edut osak­keenomistajien etuihin ja liiketoiminnan kestävyyteen tähtäävän pitkän aikavälin strategian kanssa. Pitkän aikavälin kannustimet voivat koostua sekä suori­teperusteisista että sitouttavista osakepohjaisista palkkiojärjestelmistä. 

Palkitsemispolitiikan mukaan hallitus päättää pit­kän aikavälin kannustinohjelmista, kuten osakepohjai­sista palkkiojärjestelmistä ja määrittää suoriteperus­teisten ohjelmien ansaintakriteerit kunkin ohjelman alkaessa. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintamahdollisuuden käypä arvo voi olla enintään 30 % toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta. Käypä arvo lasketaan aina kannustinmekanismille relevan­tilla menetelmällä ansaintajakson alkaessa. Palkkioista päättää hallitus, joka voi myös tehdä muutoksia mah­dollisten pitkän aikavälin kannustimien kriteereihin.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Hallitus päättänyt osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvistä muutoksista

Componenta Oyj:n hallitus päätti 12.11.2018 ottaa käyttöön kaksi uutta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaista kannustinjärjestelmää, optio-ohjelman ja sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän.

Hallitus päätti  18.12.2020 yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvistä muutoksista. Nämä muutokset perustuvat yhtiön toteuttamaan merkintäetuoikeusantiin, jonka lopullinen tulos julkaistiin 9.12.2020, sekä 18.12.2020 toteutettuun osakkeiden yhdistämiseen.  Lue pörssitiedote >>

Optio-oikeudet 2018

Componenta Oyj:n hallitus päätti 12.11.2018 yhtiökokouksen antamaan valtuutuksen nojalla konsernin avainhenkilöiden optio-ohjelmasta. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiössä omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöt yhtiöön. Optio-ohjelman perusteella maksettavan palkkion edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on maksuhetkellä voimassa, mutta hallitus voi päättää toisin harkintansa mukaan. 

Componentan optio-ohjelmassa optio-oikeuksia on 31.12.2020 yhteensä enintään 146 410 kappaletta, joista 40 275 kpl merkitään tunnuksella 2018A, 57 230 kpl merkitään tunnuksella 2018B ja 48 905 kpl merkitään tunnuksella 2018C. Kukin optio-oikeus 2018 oikeuttaa merkitsemään kaksi yhtiön uutta tai yhtiön hallussa ole­vaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 292 820 osa­ketta.

Osakkeiden merkintähinta on 5,25 euroa osak­keelta optio-oikeudella 2018A; 3,85 euroa osakkeelta optio-oikeudella 2018B ja 3,025 euroa osakkeelta optio-oikeudella 2018C. Optio-oikeuksien 2018A mer­kintäaika on 1.12.2021–30.11.2023, optio-oikeuksien 2018B osalta 1.12.2022–30.11.2024 sekä optio-oikeuk­sien 2018C osalta 1.12.2023–30.11.2025.

Componentan hallitus päätti 10.2.2020 yhtiölle palautuneiden 416 250 optio-oikeuden 2018A muuntamisesta optio-oikeuksiksi 2018B. Lue pörssitiedote >>

Componenta Oyj:n hallitus on päättänyt 21.6.2021 yhtiölle palautuneiden optio-oikeuksien 2018A ja 2018B muuntamisesta optio-oikeuksiksi 2018C. Lue pörssitiedote>>

Optio-oikeuksien ehdot (12.11.2018)

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä

Componentan hallitus päätti 12.11.2018 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ-tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla. 

Sitouttavaan osakepalkkio­järjestelmään tehtiin vuonna 2020 muutoksia yhtiön toteuttaman merkintäetuoikeusannin ja osakkeiden yhdistämisen seurauksena. Järjestelmästä makset­tavat palkkiot vastaavat 31.12.2020 yhteensä enin­tään 55 000 osakkeen arvoa. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana 12.11.2018 alkaneen 36 kuukauden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen ja viimeistään joulukuun 2021 loppuun mennessä. Rahaosuudella pyritään katta­maan palkkioista avainhenkilöille aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja.

Lue tarkemmin Componentan palkitsemisesta: Palkitsemisraportit

Aiempien vuosien palkka- ja palkkioselvitykset ovat olleet osa Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä –dokumenttia.