Sijoittajat

Palkitseminen

Componentan palkitsemista ohjaavia tärkeitä perusperiaatteita ovat suoritukseen perustuva palkitseminen ja henkilöstön kokonaispalkitseminen. Componenta pyrkii palkitsemisella motivoimaan, kannustamaan, houkuttelemaan ja sitouttamaan kyvykkäitä henkilöitä. Palkitsemisen tavoitteena on myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen, kehittää yhtiön suorituskykyä sekä tukea yhtiötä liiketoimintastrategian ja pitkän aikavälin taloudellisten etujen saavuttamisessa. 

Palkitseminen on yksi tärkeimmistä keinoista varmistaa, että yhtiön henkilöstö ymmärtää tulostavoitteet ja omat mahdollisuutensa vaikuttaa tuloksiin sekä liiketoiminnan tuloksen ja palkitsemisen välisen yhteyden. Componentan tavoitteena on pitää palkitsemisperiaatteet ja -käytännöt ymmärrettävinä ja läpinäkyvinä. 

Componentan toimielinten palkitsemispolitiikka >>

Päätöksentekojärjestys

Componentan yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta. Osakkeenomistajien nimitys-toimikunta valmistelee yhtiökokoukselle perustellut ehdotukset liittyen hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen sekä lähtökohtaisesti myös esittelee ehdotukset yhtiökokoukselle. Osakkeen-omistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Componentan hallitus nimittää toimitusjohtajan ja hyväksyy toimitusjohtajasopimuksen ehdot sekä toimitusjohtajalle maksettavat palkat ja palkkiot. Hallitus päättää myös konsernin johtoryhmän jäsenten palkoista ja palkkioista toimitusjohtajan esityksen perusteella konsernissa sovellettavan ”yksi yli yhden” -hyväksymisperiaatteen mukaisesti. 

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkitseminen perustuu yhtiökokouksen hyväksymään vuosipalkkioon. Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous 16.4.2020 päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävällä toimikaudella seuraavat kiinteät vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa, hallituksen jäsenille 25 000 euroa, sekä mahdollisten hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille 5 000 euroa. 

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa Componentaan tai sen tytäryhtiöihin, eivätkä kuulu Componentan kannustinjärjestelmien piiriin.

Johdon palkitsemisen periaatteet

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkio koostuu kiinteästä palkanosasta, eli kuukausipalkasta ja etuisuuksista (mm. puhelinetu) sekä muuttuvasta palkanosasta, joka käsittää lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat. Johtoryhmän jäsenten kiinteä palkanosa sisältää korvauksen mahdollisesta Componenta-konsernin tytäryhtiöiden sekä osakkuusyhtiöiden hallitustyöskentelystä.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot (31.12.2019)

2019Palkat ja palkkiot luontoisetuineen, eLyhyen aikavälin bonuspalkkiot, eYhteensä, e
Toimitusjohtaja Marko Penttinen (30.8.2019 alkaen)81 011
81 011
Toimitusjohtaja Harri Suutari  (30.8.2019 asti)235 89910 656246 555
Muut johtoryhmän jäsenet*634 02220 712959 204
YHTEENSÄ950 93230 8281 286 770
*Johtoryhmän jäsenet vuonna 2019 (toimitusjohtajan lisäksi) olivat Mervi Immonen, Marko Karppinen, Pasi Mäkinen sekä 2.9.2019 alkaen Miikka Jämsen, Arto Pitkämö ja Sami Sivuranta.


Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan toimisuhde on voimassa toistaiseksi. Toimitusjohtajan työsuhteen keskeiset ehdot käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. 

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot

Rahapalkka ja luontoisedutKokonaispalkka 20 000 euroa kuukaudessa koostuen rahapalkasta ja mahdollisista luontoiseduista (puhelin-, ravinto- ja autoedut). Lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu ylimääräiseen sairauskuluvakuutukseen. 
Lyhyen aikavälin 
palkitsemisjärjestelmä
Toimitusjohtaja on oikeutettu toimisuhteensa alusta lähtien taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvään kannustepalkkioon. Vuosittaisen palkkion enimmäismäärä vastaa toimitusjohtajan kuuden kuukauden kokonaispalkkaa. Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä on harkinnanvarainen ja yhtiö voi muuttaa palkitsemisjärjestelmien ehtoja, maksuperusteita tai lakkauttaa palkitsemisjärjestelmän. Palkitsemisjärjestelmästä on kerrottu alla kohdassa ”Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä”.
Pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmät
Toimitusjohtaja on oikeutettu hallituksen päätöksellä marraskuussa 2018 käyttöön otettuihin konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, optio-ohjelmaan ja sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään. Componentan toimitusjohtajana 30.8.2019 asti toiminut Harri Suutari luopui pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti kaikista hänelle vuonna 2018 allokoiduista optio-oikeuksista sekä sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän osakkeista siirtyessään Componentan hallituksen jäseneksi 30.8.2019. Hallituksen päätöksen mukaisesti 30.8.2019 Componentan toimitusjohtajana aloittaneelle Marko Penttiselle allokoitiin optio-oikeuksia samoilla ehdoilla ja sama määrä kuin Harri Suutarille. Palkitsemisjärjestelmät ovat harkinnanvaraisia ja yhtiö voi muuttaa palkitsemisjärjestelmien ehtoja, maksuperusteita tai lakkauttaa palkitsemisjärjestelmän. Palkitsemisjärjestelmistä on kerrottu alla kohdassa ”Pitkän aikavälin kannustin-järjestelmä”. 
EläkeToimitusjohtaja on lakisääteisen eläketurvan piirissä.
Toimisuhteen päättäminenToimitusjohtajan johtajasopimus päättyy ilman irtisanomista toimitusjohtajan saavuttaessa 68 vuoden iän. Toimitusjohtajan johtajasopimus voidaan irtisanoa päättymään toimitusjohtajan toimesta kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen ja yhtiön toimesta kuuden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Toimitusjohtaja on oikeutettu kuuden kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan kertaluonteiseen erokorvaukseen siinä tapauksessa, että toimitusjohtajasopimus irtisanotaan yhtiön toimesta ilman, että toimitusjohtaja on syyllistynyt mm. yhtiön kannalta merkitykseltään olennaisiin rikoksiin tai vilpillisiin menettelyihin tai sopimusrikkomukseen.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä edistää sitoutumista asettamalla selkeitä, mitattavissa olevia vuositavoitteita, joilla on suora vaikutus yhtiön tulokseen. Componentan hallitus vahvistaa vuosittain lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmien ehdot ja tavoitteet koko konsernin osalta. 

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä maksettavien palkkioiden määrä riippuu konsernin tavoitteiden sekä toimintayksikkökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta. Lyhyen aikavälin kannustinohjelmien palkkiot maksetaan rahana. Vuonna 2019 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä maksettava tulospalkkio perustui johtoryhmän osalta kassavirtaan. Toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmasta maksettavat palkkiot ovat enintään puolet kiinteästä vuosipalkasta. 

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on toimia avainhenkilöiden kannustimena sekä yhtenäistää avainhenkilöiden edut osakkeenomistajien etuihin ja liiketoiminnan kestävyyteen tähtäävän pitkän aikavälin strategian kanssa. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään osallistujat voivat ansaita yhtiön osakkeita. 

Hallitus päättää pitkän aikavälin kannustinohjelmista, kuten osakepohjaisista palkkiojärjestelmistä. Osakepohjaisissa palkkiojärjestelmissä ansainta- ja sitouttamisjaksot ovat usean vuoden pituisia. Lähtökohtaisesti palkkion maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on maksuhetkellä voimassa, mutta hallitus voi päättää toisin harkintansa mukaan. Palkkioista päättää hallitus, joka voi myös tehdä muutoksia ennalta määriteltyihin pitkän aikavälin kannustimien kriteereihin. Voimassa olevien pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perusteella ansaittavien palkkioiden osuus toimitusjohtajan sekä muiden johtoryhmän jäsenten kokonaispalkitsemisesta riippuu yhtiön omistaja-arvon kehityksestä.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Optio-oikeudet 2018

Componenta Oyj:n hallitus päätti 12.11.2018 yhtiökokouksen antamaan valtuutuksen nojalla konsernin avainhenkilöiden optio-ohjelmasta. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiössä omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöt yhtiöön. 

Optio-oikeuksia annetaan enintään 7 320 500 kappaletta ja kullakin optio-oikeudella on mahdollista merkitä yksi (1) Componenta Oyj:n osake. Optio-oikeuksista 2 430 000 merkittiin tunnuksella 2018A, 2 445 250 merkittiin tunnuksella 2018B ja 2 445 250 merkittiin tunnuksella 2018C. Componentan hallitus päätti 12.11.2018 yhteensä 2 430 000 optio-oikeuden antamisesta (Optio- oikeus 2018A) enintään 20 avainhenkilölle mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Componentan hallitus päätti 10.2.2020 yhtiölle palautuneiden 416 250 optio-oikeuden 2018A muuntamisesta optio-oikeuksiksi 2018B. Lue pörssitiedote >>

Componentan hallitus päätti  18.12.2020 yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvistä muutoksista. Nämä muutokset perustuvat yhtiön toteuttamaan merkintäetuoikeusantiin, jonka lopullinen tulos julkaistiin 9.12.2020 sekä 18.12.2020 toteutettuun osakkeiden yhdistämiseen.  Lue pörssitiedote >>

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä

Componentan hallitus päätti 12.11.2018 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana 36 kuukauden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen, viimeistään joulukuun 2021 loppuun mennessä. 

Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu noin viidelletoista hallituksen päättämälle avainhenkilöille mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 1 999 500 Componenta Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Componentan hallitus päätti 18.12.2020 yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvistä muutoksista. Nämä muutokset perustuvat yhtiön toteuttamaan merkintäetuoikeusantiin, jonka lopullinen tulos julkaistiin 9.12.2020 sekä 18.12.2020 toteutettuun osakkeiden yhdistämiseen. Lue pörssitiedote >>

Lue tarkemmin Componentan palkitsemisesta: 2019 Palkka- ja palkkioselvitys

Aiempien vuosien palkka- ja palkkioselvitykset ovat olleet osa Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä –dokumenttia.