Sisäinen ja ulkoinen tarkastus

Ulkoinen tarkastus

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajalle maksettavista palkkioista.

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Suomen Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Voimassa olevien tilintarkastussäännösten mukaisten tehtävien lisäksi tilintarkastaja raportoi säännöllisesti Componentan hallitukselle.

Tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi päävastuullisen tilintarkastajan osalta olla enintään kymmenen vuotta. Lisäksi Componenta noudattaa tilintarkastuslain sekä EU:n tilintarkastusasetuksen säännöksiä tilintarkastusyhteisön toimikausien enimmäiskestosta.

Tilintarkastajat

Tilikaudella 1.1.‒31.12.2023 Componentan varsinaisena tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Sisäinen tarkastus

Componenta-konsernin sisäistä tarkastusta toteutetaan hallituksen hyväksymien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Periaatteet perustuvat konsernin sisäiseen raportointiin ja hallituksen hyväksymään vuosittaiseen tarkastussuunnitelmaan.

Componenta-konsernin taloushallinto suorittaa konsernin eri funktioiden sisäisen kontrolliympäristön vahvistamista vuosisuunnitelman puitteissa. Componenta hyödyntää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita sisäisessä tarkastuksessa, mutta tällä hetkellä sisäisen kontrolliympäristön kehittäminen koetaan tehokkaampana tapana vahvistaa sisäistä valvontaa. Hallinnointikoodi 2020:n suosituksen 26 mukaisesti yhtiön ei aina ole tarkoituksenmukaista järjestää sisäisen tarkastuksen tehtäviä omaksi toiminnokseen organisaatiossaan. Componenta on päätynyt lähestymistapaan arvioiden liiketoimintojensa sekä operaatioidensa laajuutta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla taloudellisella raportoinnilla säännöllisesti. Raportteihin sisältyvät toteutuneet tiedot, budjetit ja ajantasaiset ennusteet kuluvalle vuodelle.

Lähipiiriliiketoimet

Componentan lähipiirin muodostavat hallitus ja konsernin johtoryhmä ja tärkeimpien tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä konserniyhtiöt. Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtävien mahdollisten liiketoimien tarkoituksenmukaisuutta eturistiriitakysymykset huomioon ottaen. Componenta ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista. Yhtiön ja sen lähipiirin välisistä olennaisista liiketoimista raportoidaan yhtiön konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.