Sijoittajat

Sisäpiirihallinto

Componentan sisäpiiriohje on luettavissa yhtiön internet- ja intranet-sivuilla. Componenta noudattaa Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta siinä muodossa kuin se kulloinkin on voimassa Componentan hallituksen vahvistamin Componentaa koskevin täsmennyksin. Yhtiön täsmennykset sisältävät määräyksiä esimerkiksi yhtiön johtohenkilöiden määrittämisestä ja kaupankäyntirajoitusten asettamisesta. Componentalla on lisäksi sisäiset menettelytavat sisäpiiriohjeen tarkoittamassa hankkeessa.

Yhtiön sisäpiirihallintoon kuuluvat seuraavat tehtävät:

  • yhtiön sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista
  • sisäpiiriasioiden koulutus yhtiössä
  • johtohenkilöitä koskevien ilmoitusten vastaanotto
  • hankekohtaisten rekistereiden laatiminen ja pitäminen
  • sisäpiiriasioiden valvonta (mm. Whistleblowing-järjestelmä)

Yhtiön sisäpiirivastaava on lakiasiainjohtaja.

Sisäpiirihallinto antaa tarvittaessa neuvontaa ja koulutusta sisäpiiriasioissa.

Componentaa koskevaa sisäpiirintietoa saavat henkilöt merkitään yhtiön ylläpitämään sisäpiiriluetteloon välittömästi ja luettelo pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Mikäli sisäpiiritietoa annetaan Componenta-konsernin ulkopuolisille (esimerkiksi taloudelliset tai muut neuvonantajat), yhtiö voi pyytää näitä tahoja ylläpitämään tarvittavaa sisäpiiriluetteloa tiedon saaneista.

Henkilö, jolla on hallussaan yhtiötä koskevaa sisäpiirintietoa, ei saa ilmaista tällä olevaa sisäpiirintietoa ulkopuoliselle, käydä kauppaa tai tehdä liiketoimia Componentan rahoitusvälineillä, tai neuvoa muita tällaisissa liiketoimissa.

Soveltuvan lainsäädännön mukaisesti Componentan johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä) ja heidän lähipiirinsä ilmoittavat omaan lukuunsa tehdyt Componentan osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät kaupat ja muut liiketoimet Componentalle ja Finanssivalvonnalle viimeistään 3 työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Componenta tiedottaa yllä mainituista kaupoista ja liiketoimista soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Yhtiön ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä) eivät saa käydä kauppaa tai toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Componentan osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin (suljettu ikkuna). Kyseinen ajanjakso alkaa 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsausten julkaisemista ja päättyy tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamiseen.

Componenta on lisäksi määritellyt erikseen tietyt Componentan taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvat henkilöt, joita koskee vastaava suljettu ikkuna.