Lyhyen aikavälin riskit

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Componenta Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.−31.3.2024, 7.5.2024

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit).

Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysteräksen ja harkkoraudan, rakenneteräksen, alumiinin ja energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin sekä energian häiriötön saatavuus. Sähköenergian markkinahinnat ovat katsauskaudella säilyneet yhä keskimäärin melko korkealla tasolla ja hintavaihtelu on vuorokausi- ja tuntitasolla erittäin suurta.

Kiristyneen geopoliittisen tilanteen johdosta raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuteen liittyy yhä epävarmuuksia myös Componentan omassa operatiivisessa toiminnassa. Sen lisäksi asiakkaidemme tiettyjen komponenttien maailmanlaajuiset saatavuushaasteet voivat johtaa loppuasiakkaidemme tehtaiden tuotantohäiriöihin ja näin vaikuttaa Componentan myyntivolyymeihin lyhyellä aikavälillä.

Raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuden varmistamiseksi Componenta keskustelee aktiivisesti toimittajiensa kanssa, päivittää jatkuvasti omaa tarve-ennustettaan ja optimoi varastotasojaan pidemmän aikavälin kysyntää vastaavaksi, seuraa toimittajiensa tilannetta sekä markkinassa tapahtuvia muutoksia tiiviisti ja reagoi näihin muutoksiin tarvittaessa.

Componentan arvion mukaan konsernilla ei ole merkittäviä ja välittömiä Venäjään tai Ukrainaan liittyviä riskikeskittymiä asiakkaissa eikä tavarantoimittajissa. Componentalla ei ole omaa toimintaa Venäjällä eikä Ukrainassa. Venäjän hyökkäyssodalla on ollut vaikutusta raaka-aineiden, kuten rakenneteräksen ja harkkoraudan yleiseen hintakehitykseen ja saatavuuteen sekä energian hintakehitykseen. Välillisesti sodalla on ollut vaikutusta Componentan teräsmateriaalien valmistajien ja tukkureiden toimitusketjuihin muun muassa rautamalmin ja kivihiilen hintakehityksen ja saatavuuden kautta. Sodan jatkuminen ja geopoliittisen tilanteen epäsuotuisa kehitys voi edelleen vaikuttaa heikentävästi rahoitusmarkkinoihin, myyntivolyymeihin, raaka-aineiden ja energian saatavuuteen ja niiden hintakehitykseen sekä ulkomaisen työvoiman saatavuuteen, mikä tuo epävarmuutta tulevaisuuden ennusteisiin.

Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti indeksoiduin hintasopimuksin, joiden perusteella tuotteiden myyntihintoja päivitetään raaka-aineiden hintamuutoksia vastaaviksi seuraavalle kvartaalille. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän. Kaupallisten riskien osalta tulevaisuuden volyymejä voivat heikentää mahdolliset asiakkaan tuotesiirrot hintakilpailullisista syistä.

Componentan liiketoiminta on riippuvaista tuotantolaitosten, hankinta- ja toimituskanavien ja niihin liittyvien prosessien ja järjestelmien toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta. Componenta seuraa myös tarkasti työmarkkinatilanteen kehitystä. Tietotekniikan ollessa merkittävässä roolissa Componentan sekä sen toimittajien ja asiakkaiden toiminnassa on tiedon laatu, oikeellisuus ja saatavuus erittäin tärkeää. Tämän vuoksi IT- ja kyberturvallisuusriskit voivat realisoituessaan altistaa Componentan toiminnan häiriöille, tiedon häviämiseen tai vääristymiseen sekä toiminnan keskeytymiseen, mikä osaltaan voi johtaa keskeytyksiin tuotteiden saatavuudessa.
Componenta kiinnittää tarkkaa huomiota kyberturvallisuusriskeihin ja seuraa lisäksi toimittajiensa sekä asiakkaidensa tilanteita ja ilmoituksia.

Componenta seuraa jatkuvasti likviditeettiriskiä. Konserni rahoittaa liiketoimintaansa myös myyntisaamisten factoring-järjestelyillä. Componentan luottolimiitit edellyttävät uusimista seuraavan kerran syyskuussa 2025. Factoring-järjestelyiden tai luottolimiittien irtisanominen tai niiden uusimatta jättäminen voisivat aiheuttaa epävarmuustekijöitä Componentan likviditeettiin. Konsernin likviditeetti oli katsauskauden lopussa hyvällä tasolla. Componentalla oli tilikauden lopussa myös käyttämättömiä ja sitovia luottositoumuksia 3,0 Me ja yhdysvaltalaiselta sijoittajalta, GCF:ltä, kesäkuuhun 2024 asti voimassa oleva osakemerkintälimiitti, jonka käyttämätön osuus oli 7,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kokonaisuudessaan 8,0 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisesta limiitistä. Componenta maksoi luottolimiitistä nostetun 1,0 Me:n määräisen lainan takaisin huhtikuussa 2024. Lisäksi Componenta sopi ja nosti 2,0 miljoonan euron määräisen uuden käyttöpääomalainan. Componentan luottolimiitit ja käyttöpääomalainat sisältävät seuraavat taloudelliset kovenanttiehdot: korollinen nettovelka / rullaava 12 kuukauden käyttökate ovat enintään 3,0 ja omavaraisuusaste on vähintään 25 %. Sovittujen ehtojen mukaisesti kovenantteja tarkastellaan puolivuosittain. Käyttökatteen epäsuotuisa kehitys rullaavan 12 kuukauden ajanjakson aikana voi aiheuttaa kovenanttien rikkoutumisen.