Lyhyen aikavälin riskit

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Liiketoimintakatsaus 1.1.‒30.9.2023, 3.11.2023

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit).

Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysteräksen ja harkkoraudan, rakenneteräksen, alumiinin ja energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin sekä energian häiriötön saatavuus. Sähköenergian markkinahinnat ovat katsauskaudella säilyneet yhä melko korkealla tasolla vaikkakin katsauskauden loppupuolella laskeneet merkittävästi. Kiristyneen geopoliittisen tilanteen johdosta raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuteen liittyy yhä epävarmuuksia Componentan omassa operatiivisessa toiminnassa. Sen lisäksi asiakkaidemme tiettyjen komponenttien maailmanlaajuiset saatavuushaasteet voivat johtaa loppuasiakkaidemme tehtaiden tuotantohäiriöihin ja näin vaikuttaa Componentan myyntivolyymeihin lyhyellä aikavälillä.

Raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuden varmistamiseksi Componenta keskustelee aktiivisesti toimittajiensa kanssa, päivittää jatkuvasti omaa tarve-ennustettaan ja optimoi varastotasojaan pidemmän aikavälin kysyntää vastaavaksi, seuraa toimittajiensa tilannetta sekä markkinassa tapahtuvia muutoksia tiiviisti ja reagoi näihin muutoksiin tarvittaessa.

Componentan arvion mukaan konsernilla ei ole merkittäviä ja välittömiä Venäjään tai Ukrainaan liittyviä riskikeskittymiä asiakkaissa eikä tavarantoimittajissa. Componentalla ei ole omaa toimintaa Venäjällä eikä Ukrainassa. Venäjän hyökkäyssodalla on ollut vaikutusta raaka-aineiden, kuten rakenneteräksen ja harkkoraudan yleiseen hintakehitykseen ja saatavuuteen sekä energian hintakehitykseen. Välillisesti sodalla on ollut vaikutusta Componentan teräsmateriaalien valmistajien ja tukkureiden toimitusketjuihin muun muassa rautamalmin ja kivihiilen hintakehityksen ja saatavuuden kautta.

Sodan jatkuminen ja geopoliittisen tilanteen epäsuotuisa kehitys voi edelleen vaikuttaa heikentävästi rahoitusmarkkinoihin, myyntivolyymeihin, raaka-aineiden ja energian saatavuuteen ja niiden hintakehitykseen sekä ulkomaisen työvoiman saatavuuteen, mikä tuo epävarmuutta tulevaisuuden ennusteisiin.

Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti indeksoiduin hintasopimuksin, joiden perusteella tuotteiden myyntihintoja päivitetään raaka-aineiden hintamuutoksia vastaaviksi seuraavalle kvartaalille. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän. Kaupallisten riskien osalta tulevaisuuden volyymejä voivat heikentää mahdolliset asiakkaan tuotesiirrot hintakilpailullisista syistä.

Componentan liiketoiminta on riippuvaista tuotantolaitosten, hankinta- ja toimituskanavien ja niihin liittyvien prosessien ja järjestelmien toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta. Tietotekniikan ollessa merkittävässä roolissa Componentan sekä sen toimittajien ja asiakkaiden toiminnassa on tiedon laatu, oikeellisuus ja saatavuus erittäin tärkeää. Tämän vuoksi IT- ja kyberturvallisuusriskit voivat realisoituessaan altistaa Componentan toiminnan häiriöille, tiedon häviämiseen tai vääristymiseen sekä toiminnan keskeytymiseen, mikä osaltaan voi johtaa keskeytyksiin tuotteiden saatavuudessa. Componenta kiinnittää tarkkaa huomiota kyberturvallisuusriskeihin ja seuraa lisäksi toimittajiensa sekä asiakkaidensa tilanteita ja ilmoituksia.

Componenta seuraa jatkuvasti likviditeettiriskiä. Konserni rahoittaa liiketoimintaansa myös myyntisaamisten factoring-järjestelyillä. Componentan factoring-palveluista vastaavalla rahoitusyhtiöllä on ollut kuluneen vuoden aikana toistuvia viiveitä maksusuorituksissaan. Tämän johdosta Componenta on irtisanonut 31.8.2023 factoring- ja luottolimiittisopimuksensa kyseisen rahoitusyhtiön kanssa ja solminut uudet sopimukset factoring- ja luottolimiittipalveluista Avida Finans AB:n kanssa. Avida Finans AB:n luottoluokitus on AAA ja pääomistaja yhdysvaltalainen pääomasijoitusyhtiö KKR. Palvelut siirtyvät Avidalle valtaosassa konserniyhtiöitä vielä kuluvana vuonna. Componentan luottolimiitit edellyttävät uusimista seuraavan kerran syyskuussa 2025. Factoring-järjestelyiden tai luottolimiittien irtisanominen tai niiden uusimatta jättäminen voisivat aiheuttaa epävarmuustekijöitä Componentan likividiteettiin. Konsernin likviditeetti oli katsauskauden lopussa hyvällä tasolla. Componentalla oli katsauskauden lopussa myös käyttämättömiä ja sitovia luottositoumuksia 4,0 Me ja yhdysvaltalaiselta sijoittajalta, GCF:ltä, kesäkuuhun 2024 asti voimassa oleva osakemerkintälimiitti, jonka käyttämätön osuus oli 7,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kokonaisuudessaan 8,0 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisesta limiitistä. Lisäksi joulukuussa sovitun 4 miljoonan euron määräisen käyttöpääomalainan toisen ja samalla viimeisen erän nosto määrältään 2 Me tehtiin vuoden 2023 maaliskuussa.