Hakejäte

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Componenta on tarkastellut YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja määritellyt ne Agenda 2030 -tavoitteet, jotka koskevat yhtiötä. Componenta edistää seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

Componenta tukee henkilöstön monimuotoisuutta ja tasa-arvoa. Henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti sekä tasa-arvoisesti rekrytoinneissa ja urakierron eri vaiheissa. Henkilövalinnoissamme korostuvat osaaminen, kokemus ja motivaatio. 14 % Componenta-konsernin henkilöstöstä on naisia. Yhtiössä on nollatoleranssi syrjintää, pakkotyötä ja lapsityövoimaa kohtaan. Componentan henkilöstöpolitiikka ohjaa konsernin toimintaa, että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoperiaatteita noudattaen. Tasa-arvosuunnitelmat päivitetään vuosittain ja ne perustuvat Componentan henkilöstöpolitiikkaan.

Componentan oman tuotannon energiankulutuksesta merkittävän osan kattaa energiaintensiivinen valimoliiketoiminta. Pääprosessien osalta materiaalien sulatukseen käytetään modernin teknologian tehokkaita keskitaajudella toimivia sähkösulatusuuneja. Teknologia on BAT (Best Available Technologies) määritelmien mukaista. Investoitavat koneet ja laitteet sekä tuotantotapojen muutokset vaikuttavat energian käyttöön ja siksi yritys kannustaa jatkuvaan kehittämiseen ja energiatehokkuuden lisäämiseen sekä energiankäytön vähentämiseen kaikissa tuotantoyksiköissään. Componentan jokaisessa tuotantoyksikössä on lisäksi käytössä kolmansien osapuolten sertifioimat laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Componenta toimii työvoimavaltaisella alalla. Componenta tarjoaa työmahdollisuuksia myös nuorille työntekijöille. Yrityksen henkilökunnasta 12,8 % on alle 30-vuotiaita. Componenta toimii yhdeksällä paikkakunnalla ja yrityksen osuus paikallisena työllistäjänä on osassa paikkakunnista merkittävä. Karkkilassa valimomme on alueen suurin työllistäjä. Verojalanjälkemme vuonna 2023 oli yhteensä 13,2 miljoonaa euroa. Panostamme esimiestyön laatuun ja kehittämiseen sekä edellytämme jokaisen vastuuta myös oman osaamisensa ja hyvinvointinsa kehittämisessä. Mittaamme työtyytyväisyyttä ja esimiestyöskentelyn onnistumista vuosittain henkilöstökyselyllä. Tarjoamme työympäristön, jossa työturvallisuutta ja -hyvinvointia kehitetään ennakoivasti. Autamme asiakkaitamme vähentämään heidän hiilijalanjälkeään tuottamalla komponenttimme mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti.

Componenta toimii metallikomponenttien sopimusvalmistajana. Yrityksellä ja sen edeltäjillä on yli 200-vuotinen kokemus metallinkäsittelystä, menetelmäsuunnittelusta, tuotekehitysyhteistyöstä ja eri valmistustekniikoista sekä niiden kehittämisestä. Tiedon avulla asiakkaiden tuotteita voidaan suunnitella ja valmistaa entistä laadukkaammin ja ympäristöystävällisemmin. Huomioimme ympäristönäkökohdat investointien arvioinnissa.

Componenta tarjoaa tasapuolisesti sekä suomalaisille että Suomeen muuttaneille työikäisille työntekijöille työtä, turvallisen työympäristön ja tasa-arvoiset mahdollisuudet kehittyä työssään. Componenta kouluttaa tarvittaessa ja perehdyttää kaikki yritykseen tulevat työntekijät omiin työtehtäviinsä ja työn turvallisuusvaatimuksiin. Yritys kannustaa jatkuvaan kehittämiseen, ammattitaidon kasvattamiseen ja huolehtii työhyvinvoinnista ja sen ylläpidosta. Componenta on monimuotoinen työpaikka ja meillä työskentelee henkilöstöä 14 eri kansallisuudesta.

Componentan liiketoiminta perustuu laajalti kiertotalouteen. Valukomponenttien pääraaka-aineena käytetään pääsääntöisesti kierrätysmetallia ja rautavalimoissa kierrätysteräksen osuus on 65 prosenttia. Componentassa panostetaan innovatiiviseen jäte- ja sivumateriaalien uudelleenkäyttöön. Tuotannossa syntyvistä jätteistä 92,2 prosenttia toimitetaan hyötykäyttöön. Lajittelemattoman jätteen osuus kokonaisjätemäärästä on 0,37 prosenttia.

Componentan kaikki tuotantoyksiköt ovat sertifioitu ISO 14001 -standardien mukaisesti. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä ja viranomaisten myöntämät luvat ovat Componentan liiketoiminnan edellytys. Ne ohjaavat toimintaa, joka vaikuttaa ympäristöön. Componentan ympäristöpolitiikan mukaan jokainen työntekijä on kaikessa työssään vastuussa viranomaisten, asiakkaan ja sisäisten ympäristö- ja laatuvaatimusten noudattamisesta. Ympäristöjärjestelmiä ylläpitävät ja kehittävät siitä vastaavat henkilöt eri tuotantoyksiköissä. Kaikki liiketoimintayksiköt noudattavat konsernin yhteistä ympäristöpolitiikkaa. Componenta on mukana myös Suomen kansallisessa toimialaryhmässä koskien valimoiden BAT-määrittelyä (paras käytettävissä oleva tekniikka).

Componenta tekee aktiivista yhteistyötä asiakkaidensa kanssa, jotta ympäristönäkökohdat huomioidaan asiakkaiden tuotteiden menetelmäsuunnittelussa, valmistuksessa ja kuljetuksissa. Lisäksi yhteistyö toimittajien ja alihankintaverkoston kanssa tukee korkealaatuisten tuotteiden valmistusta ja sen myötä myös vähäistä hävikkiä.