Toimitusjohtajan katsaus

Componenta Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.−31.3.2024, 7.5.2024 / Sami Sivuranta, toimitusjohtaja:

”Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä volyymi- ja tilauskantakehitys jäivät selvästi odotuksia pienemmälle tasolle alhaisella tasolla jatkuneen kysynnän johdosta. Markkinaympäristön korkea korkotaso ja inflaatiokehitys ovat vaikuttaneet pääasiakkaiden lopputuotteiden kysyntään, mikä on heijastunut alentavasti myös Componentan alkuvuoden volyymeihin ja tilauskantaan. Liikevaihtotasoon vaikuttivat kustannusten laskun myötä myös hintaindeksien madaltunut taso ja siksi liikevaihto sekä käyttökate laskivat vuoden 2023 tasosta. Matalan käyntiasteen lisäksi Karkkilan ja Porin valimoissa sarjatuotantoon ylösajetuilla volyymituotteilla oli tuotannon tehokkuutta ja laatutasoa heikentävä vaikutus, mikä osaltaan vaikutti kannattavuuteen heikentävästi. Kannattavuutta rasittivat myös alkuvuoden lakkojen vaikutukset. Likviditeetti säilyi kuitenkin hyvällä tasolla ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
Olemme sopeuttaneet toimintaamme vastaamaan hetkellisesti alentuneita volyymi- ja tilauskantatasoja. Odotamme kuitenkin toisen vuosipuoliskon volyymien olevan ensimmäistä vuosipuoliskoa parempia. Käynnissä olevat sarjatuotteiden ylösajot tulevat vaikuttamaan positiivisesti tulokseen, kun toimitukset nousevat normaalille tasolleen.

Pystyimme säilyttämään palvelukykymme hyvänä koko konsernissa haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Yleinen raaka-aineiden sekä materiaalien saatavuus on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Seuraamme aktiivisesti markkinoiden kehittymistä ja varmistamme omien hankintaketjujemme toimivuuden myös jatkossa. Sähköenergian saatavuudessa ei tällä hetkellä nähdä merkittäviä lähiajan riskejä. Sähköenergian hintatason vaihtelu vuorokausitasolla on kuitenkin yhä merkittävää.

Tilauskertymissä on nähtävissä asiakas- ja toimialakohtaisia eroja, mutta näkymät ovat säilyneet koko vuoden 2024 osalta pääsääntöisesti positiivisina. Uusien volyymituotteistojen sarjatuotantojen käynnistyessä toisesta vuosineljänneksestä eteenpäin ja Componentan markkinaosuuksien kasvun ansiosta arvioimme kokonaistuotantomääriemme kehittyvän myönteisesti vuoden 2024 aikana.

Olemme päivittäneet strategiaamme vuosille 2024–2026. Tavoittelemme tälläkin strategiakaudella liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua suunnitellusti toteutettavin toimenpitein. Tavoitteena on saavuttaa strategiakauden loppuun mennessä orgaanisesti kasvaen 150 Me:n ja yritysjärjestelyin yhteensä 200 Me:n vuotuinen liikevaihto sekä parantaa kannattavuuttamme nykyisestä. Vastuullisuus on noussut yhdeksi strategian painopistealueeksi, joka korostuu sisäisissä toimenpiteissä, ja asiakkailta tulevissa odotuksissa sekä vaatimuksissa. Valmistaudumme parhaillaan tuleviin regulaatiomuutoksiin sekä valmistelemme pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteita ja niihin liittyviä toimenpiteitä. Jatkamme sopimusvalmistajana aktiivisesti toimenpiteitämme markkina-asemamme vahvistamiseksi ja haluamme olla asiakkaillemme ensisijainen laajan tarjoaman vastuullinen kokonaistoimittaja.”