Merkintäetuoikeusanti 2020

Hyväksytkö ehdot

VASTUUNRAJOITUS

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus aina siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA, HONGKONGISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI KYSEISEN MAAN SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai muissa sellaisissa valtiossa, joissa tämä rikkoisi voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tällä verkkosivulla oleva materiaali ja tiedot eivät muodosta tarjousta myydä, tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Componenta Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, jossa se ei olisi sallittua kyseisen maan lakien ja määräysten mukaisesti.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin.

Tällä verkkosivulla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Kanadan, Uuden-Seelannin, Australian, Japanin, Hongkongin, Singaporen tai Etelä-Afrikan ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Tietojen hankkiminen sanotuista rajoituksista tai rajoitusten noudattaminen eivät ole Yhtiön tai pääjärjestäjänä toimivan UB Securities Oy:n vastuulla. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Missä tahansa muussa sellaisessa Euroopan talousalueen (“ETA”) jäsenvaltiossa kuin Suomessa, sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa sovelletaan asetusta (EU) 2017/1129 (“Esiteasetus”) (”Relevanttti jäsenvaltio”), tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat kokeneita sijoittajia siten kuin Esiteasetuksen, muutoksineen, artiklassa 2(1)(e) määritellään (”Kokenut sijoittaja”).

Tämä verkkosivu ja sillä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman omaaville yhtiöille (high net worth companies), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan (a)–(d) kohtien mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän verkkosivuun tai sillä esitettyihin tietoihin liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain Asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa ”Hyväksyn”-linkkiä ja siirtymällä tarkastelemaan tällä verkkosivulla saatavilla olevia materiaaleja vahvistatte, että olette lukeneet ja ymmärtäneet yllä esitetyt rajoitukset sekä hyväksytte sitoutuvanne näihin ehtoihin. Painamalla alla olevaa ”Hyväksyn”-linkkiä vahvistatte myös, että te:

(a) ette asu tai oleskele Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa edellä mainittujen tietojen levittäminen tai julkaiseminen ei olisi sallittua paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti;

(b) ette asu tai oleskele missään Relevantissa jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta Suomea, ellette ole Kokenut sijoittaja; ja

(c) ette asu tai oleskele Iso-Britanniassa, ellette ole Asiaankuuluva taho.