Yritys

Vastuullisuus Componentassa

 

Vastuullisuus on tärkeä osa Componentan liiketoimintaa. Yhtiön arvot, strategia ja toimintatavat ovat perustana vastuulliselle toiminnalle. Componenta toimii alalla, jossa ympäristövastuuseen liittyvät kysymykset ovat keskeisiä. Componentan toimiala on luonteeltaan myös hyvin henkilöstöintensiivinen, joten henkilöstökustannukset sekä investoinnit henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen vaikuttavat merkittävästi yhtiön menestymiseen.

Ympäristövastuu

Componentan laatu-, ympäristö-, työterveys- ja -turvallisuuspolitiikat ohjaavat laatuun ja ympäristönäkökohtiin liittyviä toimenpiteitä. Jokaisessa tuotantoyksikössämme on kolmansien osapuolten sertifioimat laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Componentan tärkeimmät tavoitteet ympäristövastuun osalta ovat päästöjen ehkäisemisen lisäksi energiatehokkuus ja energiankäytön vähentäminen sekä jätteiden synnyn vähentäminen ja hyötykäyttö. Kierrätysmateriaalin käyttö tuotannon raaka-aineena on ollut yhtiölle jo pitkään itsestäänselvyys. Myös Componentan valmistama lopputuote voidaan kierrättää. Componentalla jokainen investointi arvioidaan myös sen ympäristövaikutusten osalta.

Sosiaalinen vastuu ja työntekijöihin liittyvät seikat

Componentalla henkilöstöstrategia on osa liiketoimintastrategiaa, ja sillä on aina kiinteä yhteys liiketoiminnan kehittämiseen ja strategisiin painopistealueisiin. Kaikissa toiminnoissa noudatetaan tuotantoa ja tukitoimintoja koskevia määräyksiä. Kullakin yksiköllämme on säännöllisesti päivitettävä työsuojeluohjelma. Karkkilan ja Porin valimoissa on myös sertifioitu OHSAS 18001 -työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmä. Kullakin yksiköllä on myös vuosittain tarkistettava tasa-arvosuunnitelma.

Työntekijöiden käytössä on sisäinen ilmoituskanava muun muassa mahdollisista syrjintäepäilyistä raportoimiseen.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Componentan raaka-aine- ja toimitusketjut ovat globaaleja, minkä vuoksi yhtiö pyrkii jatkuvasti kiinnittämään yhä enemmän huomiota ihmisoikeuksien kunnioittamiseen toimitusketjussa. Toimittajilta ja alihankkijoilta edellytetään voimassaolevien lakien ja määräysten noudattamista. Toimittajien ja alihankkijoiden tulee myös tukea ja kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, jotka on määritelty YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijöiden perusoikeuksia. Lisäksi toimittajien ja alihankkijoiden on noudatettava toiminnassaan niitä laatu- ja ympäristöstandardeja, joiden mukaisesti Componenta toimii.

Ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteiden ymmärtäminen on Componentan jokaisen työntekijän vastuulla. Keskeinen osa Componentan riskienhallintaa on sisäinen ilmoituskanava, jonka kautta työntekijät voivat raportoida yhtiön eettisen ohjeiston, kuten ihmisoikeuksien kunnioittamisen vastaiseen toimintaan liittyvistä epäilyistään.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Componenta haluaa ylläpitää reilua liiketoimintakulttuuria. Yhtiön eettisissä liiketoimintaohjeissa on annettu ohjeita muun muassa lahjojen ja kestityksen antamisesta ja vastaanottamisesta sekä eturistiriitojen välttämisestä. Componenta on myös poliittisesti sitoutumaton yritys.

Componentan sisäinen ilmoituskanava on keskeisessä roolissa myös korruptioon ja lahjontaan liittyvien epäilysten raportoinnissa.

Lue lisää Componentan vastuullisuustoimenpiteistä uusimmasta Vuosikatsauksestamme.